انتقاد وزارت خارجه از مداخله فرانسه در امور داخلی ایران

Iran Newspaper - - News -

سخنـــــــ­گوی وزارت خارجــــــ­ــــــــه ایــران مداخــــــ­ــــــله وزارت خارجه فرانســه در پرونده اتباع ایرانی را فاقــد موضوعیــت و وجاهت برشــمرد. فریبــا عادلخــواه، شــهروند دوتابعیتی ایرانــی – فرانســوی کــه گفتــه میشــود پژوهشــگر مؤسســه مطالعات سیاســی پاریــس اســت، خردادمــاه ســال جــاری پس از بازگشــت به ایران بازداشــت شد. وزارت خارجه فرانســه پنجشنبه گذشته در بیانیــهای مداخلهجویا­نــه، از ایــران خواســته عادلخــواه را آزاد کنــد. «آگــن ون در مــول»، ســخنگوی وزارت خارجــه فرانســه در یک کنفرانس گفت: «حیاتی و ضروری است که مسئوالن ایران در این پرونده و همچنین در تمامی پروندههای مربوط به اتباع خارجی بازداشــت شــده در ایران شفاف عمل کنند.» سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به این اظهارات گفت: «تابعیت مضاعــف اتبــاع ایرانــی وفــق قوانیــن جمهــوری اســامی ایــران بــه رســمیت شناخته نشده و لذا خانم فریبا عادلخواه یــک تبعــه ایــران محســوب و بــه عنوان یــک ایرانی از تمامی حقوق شــهروندی شناخته شده برای اتباع ایرانی بهرهمند است.» موســوی با تأکید بر اینکه پرونده خانــم عادلخــواه در چارچــوب قوانیــن دادرسی عادالنه کشور با دقت توسط قوه قضائیه در حال رسیدگی است، مداخله وزارت خارجــه فرانســه در پرونــده اتباع ایــران را فاقــد موضوعیــت و وجاهــت خواند و افزود: «این اقدام نه تنها کمکی بــه حل موضوع نمیکند، بلکه منجر به پیچیدهتر شــدن رونــد دادرســی خواهد شد.» ســخنگوی وزارت امور خارجه این اقدام دولت فرانســه را به منزله مداخله در امــور داخلــی کشــورمان و غیــر قابــل پذیرشخواند. دیپلماسی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.