اقلیم در مدار تغییرات حدی

Iran Newspaper - - News - سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی کشور

گرمایــش جهانــی و افزایــش دمــای جــو زمیــن کــه شــامل حــال ایــران نیز میشــود، منشــأ پدیدههایی اســت که از آن بــا عنــوان تغییــرات حــدی یــاد میکنیم. این پدیدهها خود را در قالب رعــد و برقهــای شــدید، ترســالیها و خشکسالیهاو­سیالبنشانم­یدهند. بخصوص ســیالب که در تمام دنیا در حال افزایش وقوع است. پدیدههای حاصــل از تغییر اقلیم را با به روزترین تجهیزات و رادارها هم نمیتوان زودتر از 10 تا 15 روز پیشبینــی کرد. لذا راه مقابله مقطعــی وجود ندارد و راه حل عبور کم خطر از آنها ایجاد سازگاری و تالش برای کاهش آثار آن بر زندگی مردم است. پیشبینیهای هواشناسی نیز بــه این موضوع کمک میکنــد. کما اینکه اگر پیشبینیهای سازمان هواشناسی در سیالبهای اخیر نبود، جان جمعیت زیادی از مردم ساکن مناطق سیل زده به خطر میافتاد. در پیشبینیهای بلند مدت حتی در مراکز بزرگ پیشبینی هواشناســی دنیا، دقتی در حدود 70 درصد دارد و با توجه به اینکه بر اساس رگوالتورها­ی قانونمند جلو میرود، نمیتوان چندان تغییرات اقلیمی را در آنها پیشبینی کرد. امــا نظــر بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه پیشبینیهــ­ای هواشناسی تنها راه مقابله با سیالب نیست. 11 عامل دیگر در دست دستگاههای مرتبط با مدیریت منابع آب کشور است. اگــر این مــوارد رعایت نشــوند، پیشبینیها نیــز نمیتوانند خطرات ســیالب را کاهش دهنــد. هیدروگرافی حوضه، دبی جریــان، نفودپذیــر­ی خــاک و شــیب زمیــن از جملــه این 11 عامل هســتند. کما اینکه تجربه نشــان میدهــد، یک بارش 15 میلیمتری در اســتانی مانند اصفهــان میتواند منجر به ســیالب شــود اما 300 میلیمتر بارش در استانی نظیر گیالن خطرناک نخواهد بود و سیلی ایجاد نمیکند. بــا ایــن حــال، بــا توجه بــه افزایــش دما در کــره زمیــن بویژه خاورمیانــ­ه و افزایــش احتمال وقوع تغییــرات حدی، اکنون ما بــا حساســیت زیــادی روی پیشبینیهــ­ا کار میکنیم و با دقت در حال بررســی شــرایط هســتیم که اگر پدیده سیالب قریب الوقوع بود، اخطاریهها و اطالعیهها را به ســازمانها و نهادهای مربوطه ارســال کنیــم. در این میان تجهیزات یکی از مســائل کلیدی در پیشبینی پدیدههای کوچک مقیاس و حدی است. برای افزایش دقت پیشبینیها بویژه بهصورت نقطهای نیاز به تجهیزات هواشناسی کشــور به روزتر، نیروی انســانی متخصــص و رادارهــای بیشــتری داریــم. دولــت قولهای مســاعدی در زمینه تخصیص اعتبار به این منظور داده اســت که امیدواریم منابع آن امســال تأمین شود. حتی ما میتوانیم مانند کشورهای بزرگ دنیا، مراکز و بخشهایی برای تجاریســاز­ی تجهیــزات ایجاد کنیم و بــرآورد کنیم که بــا تجهیــزات هواشناســی و تشــخیص بهتر پدیدههــا چقدر توانســتها­یم جلوی خســارتها را بگیریم. البته هدف نهایی سازگارتر شدن با تغییرات اقلیمی و کاهش خسارات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.