آبخیزداریب­رایمقابله

Iran Newspaper - - News - ابوالقاسم حسینپور مدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری سازمان جنگلها

ایــران کشــوری ســیل خیــز اســت و ماهیــت بارندگیهــ­ا ایجــاب میکند برای امســال هم پیشبینی مناسب برای مقابله با سیالب را انجام دهیم. برای پیشــگیری از تشــدید خســارت سیل، بهرهبرداری از ظرفیت سیالب در جهت رفع مشــکالت خشکسالی و توســعه طرحهــای آبخیــزدار­ی و آبخوانــدا­ری بههمیــن منظــور در دستور کار قرار گرفته است.

بــرای کنتــرل ســیالب طرحهــای کوتاه مدت و بلند مدت اجرا میشود کــه طرحهای کوتاه مدت شــامل بــا اجرای آبخیــزدار­ی و آبخوانــدا­ری در یکونیــم میلیــون هکتــار از عرصههــای کشــور با اعتبــاری معادل یک هــزار و 00۵ میلیــارد تومان برنامهریزی شــده اســت. این طرح هزار حــوزه آبخیز را در برمیگیرد که بخشی از آن در 6 ماه نخست سال عملیاتی شــده اســت و تا پایان ســال کل پروژه تکمیل میشــود. در بارشهای پاییزی آبگیری اول طرحهای آبخیزداری که به اتمام رسیده را خواهیم داشت.

برای اجــرای آبخیــزدار­ی و آبخوانداری شــاخصهای 10 گانهای وجود دارد که ســیل خیزی، کم آبی، فرســایش خاک، شاخص جمعیت از جمله مهمترین شاخصهای 10 گانه است. تمام استانهای کشور که 90 درصد شهرها را شامل میشود، تحت پوشش طرح جدید آبخیزداری قرار میگیرد. پروژههای بخش ســیالب ویژه آبخوانداری است که بیشــتر بهدنبال جذب بــاران، جذب ســیالب و نفوذ به درون زمین است. اجرای طرحهای جذب سیالب، موجب احیــای عرصههــای طبیعــی و پایــداری آب و جمعیت را بهدنبال دارد. همچنیــن پروژههای چندمنظوره مدیریت جامــع حــوزه آبخیــز بــرای حفظ پوشــش گیاهــی، حفظ آب و خاک، پیشــگیری و کاهش خســارات ســیل همچون کاهش ســرعت ســیل و مواد محموله همراه آن، پایداری سیستمهایطب­یعیوکاهشتب­عاتمنفیبال­یایطبیعی و افزایــش تــوان محیطی برای مقابله با خشکســالی و کم آبی اســت. طرحهای بلندمت آبخیــزدار­ی و آبخوانداری بــرای مقابله با ســیالب طرحهــای در افق اجرایــی 5 تا 10 ســال اســت. همچنین امکان افزایش سطح آبخیز تحت پوشش فعالیتهای آبخیزداری و آبخوانداری در صورت افزایــش اعتبار از دیگر منابع همچون منابع پیشــگیری از سیل و مشارکتهای مردمی وجود دارد.

فعالیتهــا­ی آبخیــزدار­ی و آبخوانــدا­ری بایــد در 125 میلیون هکتار از ســطح کشــور انجام شــود. اما تاکنون 27 میلیون هکتار مشــمول مطالعه و اجــرای این فعالیتها قــرار گرفتــه اســت. ایــن فعالیتهــا به شــکل پراکنــده در باالدست، روستاها، اراضی زراعی باالی چشمهها، قناتها ...و انجــام شــده اســت. 98 میلیــون هکتار دیگــر نیازمند اجرای پروژههای آبخیزداری و آبخوانداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.