الیروبی در بیش از 200 نقطه

Iran Newspaper - - News - سیفاهلل آقابیگی مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرع­امل شرکت مدیریت منابع آب ایران

در طــول نیــم قــرن اخیــر، ســیالب از جهت ایراد خسارت به زیرساختهای کشور مقام اول را در بین تمام حوادث به خود اختصاص داده است. از اینرو بایدتوجهبی­شتریبهاینم­وضوعشود. در این زمینه تمام دستگاههای اجرایی مســئولند. چراکه موضوع سیالب تک بعدی نیست و مشارکت چند ضلعی متشــکل از دســتگاهها­ی مختلــف ملــی و اســتانی را میطلبــد. توفیــق در مدیریــت ســیالب نیــاز به انســجام بیشــتر و کار جمعــی دارد. پیشبینــی شــده که امســال، بارشهای پاییزی نرمال باشــد و در برخی مناطق بیشتر از نرمال شاهد بارشها خواهیم بود. البته این پیشبینی است اما منطق حکم میکند که آماده باشیم.

ایــن ســؤال مطرح میشــود کــه وزارت نیرو در میــان این دســتگاهها چه اقداماتــی برای مدیریت ســیالب انجام داده است؟ این اقدامات در سه بخش قبل از وقوع بحران، هنگام و بعد از فروکش کردن آن تقسیم شده است:

1.در وهله اول تالش شــده که از تجربه ســیالبهای اخیر بهعنوان یک آموخته مستندســاز­ی شــود، تا بدانیم در کدام بخشها ضعف داریم و باید بیشتر تمرکز و فعالیت کنیم.

2.در بدنه وزارت نیرو نیز جلســات انسجام بخشی برگزار شد تا در قالب جلسات ستادهای ملی فرماندهی و پشتیبانی مدیریت سیالب، اقدامات همه جانبهای انجام شود.

3.همزمــان با اقدامات ســازمان هواشناســی بــه منظور توســعه مدلهای پیشبینــی هوا، وزارت نیرو نیز نســبت به ارتقــا و به روزآوری و توســعه مدلهای بــارش و رواناب که تا حدود زیادی متفاوت با صرف پیشبینی اســت، اقدام کرد. این مدلها کمک میکند تا مواجهه با سیالب آسانتر شود.

4.مدیریت مخازن ســدها نیز نکته مهم دیگری است که رویآنکارمی­شود.سدهانقشحائ­زاهمیتیدرم­هاروکنترل و تضعیف ســیالب دارند و برنامهریزی بــرای حجم ورودی و خروجی آنها نقش حداکثری در مدیریت سیالب دارد.

.5 عــالوه بر آمادگی بــرای مدیریت مخــازن، نکته مهم دیگر فراهمســاز­ی بستر مناسب در پایین دست سدها برای عبور ایمن سیالب است. رفع تجاوزها و تصرفها، سازههای غیراصولــی در رودخانههــ­ا و مجــاری انتقــال آب در نیمــه نخســت امسال با جدیت بیشتری انجام شــده است. وزارت نیرو در این چند ماه به صاحبان تأسیسات و ابنیه در مناطق جمعیتــی و غیر جمعیتــی موضــوع را انتقال داده اســت تا نسبت به اصالح و بهسازی اقدام کنند.

6.در بحث رفع نقاط حادثه خیز کار جدی بوده و الیروبی در بیش از 200 نقطه انجام شــده اســت. تاکنون بیــش از 115 کیلومترالی­روبیوتعمیق­وتعریضبستر­صورتگرفتها­ست. البته الیروبی در برخی از بخشها پاسخگو نیست.

7.در برخی از مناطق الزم اســت دایک (دیوارهها و سیل بند ها) ایجاد شود و این کار در حال انجام است. در 100 نقطه کشــور ایجــاد و مقاومســاز­ی و افزایــش ارتفاع دایک و ســیل انجام شــده است و عموماً در استانهایی این موضوع دنبال شــد که سیالب در آنها رخ داد. مهمترین آنها خوزستان بود. به اضافه استانهایی که حادثه چندانی نداشتیم اما احتمال میرود که در سیالبهای احتمالی حادثه رخ دهد.

8.آمادگی تجهیزات مورد نیاز سدها و لوازم کنترل جریان موضوع دیگری اســت که پیگیری میشــود. ما بایستی از هر لحاظ آماده باشیم. به روزآوری و تعمیرات در بخشهایی که نیاز بود، خوشبختانه انجام شده است.

.9 بانــک اطالعــات ماشــین آالت، پمپهــا و لــوازم و امکانــات بالقوه نیز به روزآوری شــده که اگــر حادثهای اتفاق افتاد در کوتاهترین زمان برای حل بحران اقدام کنیم.

.10 در برخی از مناطق مانند خوزستان اقدامات اصالحی مدلهایهیدر­ولیکیوکالی­برهکردنتجه­یزاتدرحالپ­یگیری است.بازسازی003 ایستگاههید­رومتریآسیب­دیدهدردستو­ر کار قرار دارد. تا اطالع ما از میزان جریان رودخانه دقیق باشد. نقشههایبهر­وزازمناطقح­ادثهخیزنیز­تهیهشدهاست.

11.حفــظ هوشــیاری مســأله دیگــری اســت که احســاس میشــود ســطح آن با آموزشهــا و بخشــنامهه­ا و ابالغیهها اکنون به حداکثر رسیده است. سیالب نیاز به توجه و هوشیاری باالتریدار­د.یعنیدرکوتا­هترینزمانب­ایداقدامات­مدیریتی را انجام دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.