آغاز تولید هپکو از دو ماه آینده

همه مطالبات معوقه کارکنان هپکو پرداخت شد

Iran Newspaper - - News - سیاوش رضایی خبرنگار

13 روز پــس از دســتور فــوری رئیــس جمهــوری در 30 شــهریور ماه امســال برای خلع ید شــرکت «هیدرو اطلس» خریدار قبلی شــرکت هپکو و رونوشت این دستور برای وزرای صنعت، معدن و تجــارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مشکالت عمده بزرگتریــن تولیدکننــ­ده ماشــینآال­ت راهســازی و معدنی در خاورمیانه حل شد. بهدنبــال عدم اجرای تعهدات توســط خریدار این شــرکت که بــه توقف کامل تولیــد هپکــو و تعویــق در پرداخــت حقوق و دســتمزد کارگران این شرکت منجــر شــده بــود، کارگــران ایــن واحد تولیدی که چندین مــاه حقوق نگرفته بودند، دست به تجمع زدند. آنــگاه دولــت برای رفع مشــکالت این واحــد بزرگ ورود کــرد که اکنون پس از 13 روزاقدامــ­ات دســتگاهها­ی مختلف به ثمر نشسته است. در روز پنجشــنبه هفتــه گذشــته خبری کوتاه به نقــل از علیرضا صالح، رئیس ســازمان خصوصیســاز­ی روی پایــگاه اطالعرســا­نی ایــن ســازمان مبنــی بــر پرداخت کامــل حقوق معوقه کارگران هپکو در شش ماه اخیر منتشر شد. براساس گفتههای معاون وزیر اقتصاد، بنــا بــه دســتور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــه بانــک ملــی و بــا پیگیــری و تــالش ســازمان خصوصیســاز­ی، همــه مطالبــات و حقــوق معوقــه ۶ ماه نخســت ســالجاری کارکنان هپکو پرداخت شد. براســاس ایــن گــزارش، همــه کارکنان هپکــو تمام مطالبــات و حقوق معوقه ۶ مــاه اول ســالجاری خــود را دریافت میکننــد و بــا ایــن پرداخــت، دریافت حقوق کارکنان هپکو به روز خواهد شد.

صالــح همچنیــن در اســتمرار فعالیتهــا­ی صورت گرفتــه در جهت حــل اساســی مشــکالت شــرکت هپکو افــزود: در آینــده نزدیــک این شــرکت بــا مدیریــت جدید کــه تحــت نظارت ســازمان خصوصیســاز­ی خواهــد بــود، تولیداتــش شــروع خواهد شــد و شــاهد رونق تولید در این شرکت مهم خواهیم بود. ■ دستور فوری نتیجه داد ســرانجام بــا پیگیریهــا­ی دولــت و همــکاری وزارتخانهه­ــای ذیربــط عمدهترین مشکالت هپکوی اراک رفع شده اســت و بزودی این شرکت بزرگ به مدار تولید بازمی گردد. درهمین زمینه مشــاور رئیس سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با «ایران» دربــاره جزئیــات اقدامات انجام شــده برای حل مشــکالت این واحد صنعتی گفت: رونوشت همزمان دستور رئیس جمهــوری در 30 شــهریور مــاه به ســه وزیــر صمــت، کار و اقتصــاد که هر یک به نوعی در حل مشــکالت هپکو نقش دارند، باعث شد تا مسائل این شرکت ظرف مدت کوتاهی حل شود. جعفــر ســبحانی افزود: اولیــن اقدامی که برای دولت در اولویت قرار داشــت، پرداخت حقــوق معوقه کارگران هپکو بــود کــه باعــث مشــکالت معیشــتی فراوانی برای آنها شــده بــود. برهمین اســاس با دســتور وزیــر امــور اقتصادی و دارایــی و همکاری بانــک ملی، تمام معوقات کارگران هپکو از اول فروردین ماه امسال پرداخت شد. وی ادامــه داد: تصمیــم دیگــری کــه دســتور رئیــس جمهــوری مســیر آن را هموارتــر کــرد، خلــع یــد خریــدار قبلــی هپکو بــود. درهمین راســتا پس از کنارگذاشــ­تن خریــدار قبلــی کــه بــه تعهــدات خــود عمــل نکــرده بــود، مالکیــت هپکــو بهصــورت موقــت بــه دولت برگردانده شد. بهگفتــه وی، ایــن بازگردانــ­ی ســهام موقتــی اســت و پــس از رفع مشــکالت ایــن واحد و آغــاز دوباره تولید شــرایط بــرای یافتــن خریــدار جدیــد فراهــم میشود. ســبحانی تأکید کرد: هماکنون سازمان خصوصیســاز­ی به نمایندگــی دولت اداره این شرکت را برعهده گرفته است و بــزودی مدیرعامل و اعضــای هیأت مدیــره این شــرکت بــرای عبــور از این شرایط معرفی میشوند. براســاس توضیحــات وی، از آنجــا که هپکــو در ماههــای اخیــر با مشــکالت بســیاری از کارگــری تا تولیــدی درگیر بــود، یافتــن خریــدار جدید بــرای آن و واگــذاری مجــدد امکانپذیــ­ر نبــود، امــا پــس از اینکــه بــا هدایــت دولــت بهصــورت موقتی ایــن موانع برطرف شــود میتــوان نســبت بــه واگــذاری دوباره آن اقدام کرد. وی درپاســخ به این سؤال که مطالبات بیمهای کارگران هپکو چگونه پرداخت میشــود اضافــه کــرد: همزمــان بــا مطالبــات مــزدی کارگــران، مطالبــات بیمــهای آنها نیز کــه در ماههــای اخیر پرداخت نشده بود، پرداخت میشود. ■ آغاز دوباره تولید مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی همچنیــن دربــاره اقداماتــی کــه بــرای ازســرگیری تولید در هپکو انجام شــده است، اظهار کرد: طبق تصمیماتی که بــرای ایــن واحــد صنعتی اتخاذ شــده است، با روشهایی مانند پیش فروش و پیــش خرید محصــوالت هپکو زمینه بــرای آغاز فرآینــد تولید حداکثــر تا دو ماه آینده فراهم میشود. وی توضیح داد: بــا هماهنگیهای­ی که با اســتفادهک­نندگان عمده محصوالت این شرکت - که ماشینآالت راهسازی و معدنی است - شده این محصوالت پیش فروش میشــود و بخشــی از پول آن دریافت میشود که از این پول برای خرید مواد اولیه و شروع تولید استفاده میشود. گفتنــی اســت وزارت راه و شهرســازی و صنعــت، معــدن و تجــارت بــه همــراه بخــش خصوصــی بزرگتریــن اســتفادهک­نندگان از محصــوالت هپکو هســتند و میتواننــد در بازگشــتن ایــن شــرکت به چرخه تولیــد نقش مهمی داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.