فروشاینترن­تیبلیتهواپ­یمابرایارب­عین فقط از سایت ایرالینها

Iran Newspaper - - News -

وزیر راه و شهرســازی تصریح کرد: برای اربعین ســالجاری فروش اینترنتی بلیت ممنوع اســت و فقط ایرالینها مجاز به فروش اینترنتی بلیت در ســایت خود هســتند. بهگزارش وزارت راه و شهرســازی، محمد اســالمی با اشــاره به تصمیمات اتخاذ شده در خصــوص ممنوعیت فــروش اینترنتی بلیت هواپیما برای ایــام اربعین اظهار داشــت: بهدلیل تخلفهایی که در ایام اربعین ســال گذشته منجر به گرفتاری مردم در فرودگاههای نجف و بغداد شــد، در شــورای حملونقل و لجســتیک تصمیمی اتخاذ شــد که بر اساس آن برای اربعین سالجاری فروش اینترنتی بلیت ممنوع اســت و فقط ایرالینها مجاز به فروش اینترنتی بلیت در سایت خــود هســتند که باید نســبت بــه فروش خود پاســخگو باشــند. وی افــزود: این تصمیم در راستای حفظ رفاه و آسایش زوار عزیز در ایام اربعین اتخاذ شد، زیرا ســال گذشته بلیتهایی به مردم فروخته شده بود که وجود خارجی نداشتند. وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به صدور بیش از 0۵۶ مجوز پرواز به عراق برای جابهجایی زوار اربعین حسینی گفت: وزارت راه و شهرسازی محدودیتی برای صــدور مجوز پرواز ندارد و تا جایــی که فرودگاه بغداد و نجف ظرفیت پذیرش داشته باشند و طبق هماهنگی ظرفیت خود را اعالم کنند، مجوز صادر میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.