سود قاچاق سوخت در دو سوی مرز

تجارت سیاه از یارانههای غیر هدفمند

Iran Newspaper - - News -

گروه اقتصــادی / تفاوت زیــاد قیمت ســوخت در ایــران بــا کشــورهای همســایه که تا 15 برابربیــش از ایران اســت، همچنــان قاچــاق بنزیــن و گازوئیل را جذاب نگه داشــته اســت. حتــی رشــد نــرخ ارز از 4 هــزار و 00۲ بــه بیــش از 11 هــزار تومــان هــم تنها بخشــی از حاشیه ســود قاچاقچیان را از بین برده است. براســاس دادههــای آمــاری قابــل اســتناد، درحالی که هر لیتــر بنزین و گازوئیــل در کشــورما به ترتیــب هزار و 500 تومــان عرضــه میشــود، ایــن فرآوردههــ­ای نفتــی در شــش کشــور همســایه ایــران چندیــن برابر اســت بهطــوری کــه نــرخ بنزیــن در ایــن کشــورها حداقل 5 هــزارو 800 تومان و حداکثر 16 هزار و 600 تومان اســت. دامنه ایــن نرخ بــرای گازوئیل نیز در شــش کشــور همســایه ایران 4 هزار و 00۷ تا 15 هزار و 100 تومان است. ایــن اختــالف قیمتــی زیــاد قاچــاق سوخت به آنسوی مرز را با هر روشی جــذاب و اقتصــادی کــرده اســت. براســاس گفتههــای علــی مؤیــدی، رئیس ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، سال گذشته بهطور متوسط روزانــه 11 میلیــون لیتــر ســوخت بــه خــارج از کشــور قاچــاق شــده کــه در سالجاری این میزان به 8.5 میلیون لیتر کاهش یافته است. اگــر قیمت هر لیتــر ســوخت (بنزین و گازوئیل) را 00۷ تومان درنظر بگیریم، خروج این رقم ســوخت از کشور روزانه 6 میلیــارد تومــان ارزش پایــه دارد کــه ماهانه 8۷1 میلیارد تومان و در سال ۲ هزار و 100 میلیارد تومان میشود. این درحالی اســت کــه این ارقــام برمبنای قیمــت داخلی ســوخت اســت و وقتی به کشورهای همسایه میرسد چندین برابر میشود. طبق آمارهای رســمی در سالجاری مجموع یارانه پنهان انرژی در کشــور به 898 هزار میلیارد تومان میرســد کــه 436 هــزار میلیارد تومــان آن در قالــب فرآوردههــ­ای نفتــی پرداخت میشود. از این رقم 180 هزار میلیارد تومــان یارانــه تنهــا در بنزیــن پنهــان اســت که از اختالف قیمت داخلی با فوب خلیج فارس ناشــی شده است. همچنین یارانهای که در دل گازوئیل توزیعــی در کشــور پنهــان شــده نیــز در ســالجاری بــه 181 هــزار میلیــارد تومان میرسد. بررســی میــزان مصــرف بنزیــن در ســالهای اخیــر نشــان میدهــد کــه یارانههــا­ی پنهانــی کــه در ایــن بخــش وجــود دارد باعــث افزایــش مصــرف شــده اســت. برهمین اســاس در حالی کــه میانگیــن روزانــه مصــرف بنزیــن در ســال 1395 بــا رشــد ۲.5 درصــدی ۷3.4 میلیــون لیتــر بــوده اســت ایــن رقــم در ســال 1396 بــه 4.۷۷ میلیون لیتر رســیده که 9.۷ درصد رشــد داشته اســت. در ســال گذشــته نیــز مصــرف میانگین روزانه بنزین به 88.4 میلیون لیتر رسیده که نسبت به سال قبل ازآن 14.۲ درصد رشد نشان میدهد. ■ ســود قاچــاق ســوخت بــه 6 کشــور همسایه مقایســه قیمــت بنزیــن و گازوئیــل در ایــران بــا شــش کشــور همســایه شــامل ترکیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجــا­ن، عــراق، افغانســتا­ن و ارمنســتان بــه روشــنی حاشــیه ســود کالن قاچاقچیــا­ن ســوخت را نمایان میکند. براســاس تفــاوت قیمــت ســوخت، قاچــاق بــه ترکیــه بیشــترین ســود را بــرای قاچاقچیــا­ن دارد. هماکنــون قیمــت هر لیتــر بنزیــن و گازوئیل در این کشــور بــه طور تقریبی بــه ترتیب 1.۲3 و 1.1۲ دالر اســت کــه تبدیل آن به تومان بــرای بنزین 16 هزار و 605 و برای گازوئیــل 15 هزار و 0۲1 تومان میشــود. بدیــن ترتیب ســود هر لیتر قاچــاق بنزیــن بــه ترکیــه 15 هــزار و 605 تومان و سود قاچاق گازوئیل به ترکیه 14 هزار و 0۲6 تومان میشود. پــس از ترکیه، ارمنســتان با نرخ 1.18 ■ دالری برای بنزین و 1.09 دالری برای گازوئیــل باالترین نرخ در میان هفت کشور همســایه مورد بررســی را دارد. بنابرایــن قیمــت بنزیــن و گازوئیــل درایــن کشــور بــه ترتیــب 15 هــزار و 930 و 14 هــزار و 51۷ تومــان اســت کــه هــر لیتربنزین قاچــاق 14 هــزار و 930 تومــان و هــر لیتــر گازوئیل برای قاچاقچیــا­ن 14 هــزار و 51۲ تومــان سود دارد. افغانستان نیز رتبه سوم را در سود قاچاق ســوخت دارد. درحالــی کــه نــرخ بنزین و گازوئیــل در ایــن کشــور معــادل 0.۷5 و 0.۷1 دالر اســت ارزش آن بــه تومــان بــه ترتیــب به 10 هــزار و 5۲1 و 9 هزار و 585 تومان میرسد. بدین ترتیب قاچاقچیان بــه ازای هر لیتــر بنزیــن و گازوئیل به این کشــور 9 هزار و 5۲1 تومــان و 9 هزار و 85 تومان سود میبرند. در عــراق نیــز نرخ بنزیــن 0.63 دالر و گازوئیل 0.۷0 دالر است. براین اساس قیمت هــر لیتر بنزین دراین کشــور 8 هــزار و 505 تومــان اســت که ســود ۷ هزار و 505 تومانــی برای قاچاقچیان بــه همــراه دارد. نــرخ گازوئیــل نیــز درعراق 9 هزار و 450 تومان اســت که ســود هر لیتر قاچاق این سوخت را به 8 هزار و 950 تومان میرساند. در جمهــوری آذربایجــا­ن نیــز محاســبات قیمتــی نشــان میدهــد کــه ســود قاچــاق هــر لیتــر بنزیــن و گازوئیــل بــه ترتیب 5 هــزار و 345 و 4 هــزار و 56۷ تومــان اســت. درایــن کشــور نرخ دالری بنزین و گازوئیل به ترتیــب 0.4۷ و 0.35 دالر و نــرخ این ســوختها به تومــان 6 هزار و 345 و 5 هزار و 345 تومان است. همچنیــن در جمهوری ترکمنســتا­ن کــه هــر لیتــر بنزیــن 0.43 دالر و هــر لیتر گازوئیــل 0.39 دالر قیمت دارد، قاچــاق ســوخت بــرای قاچاقچیــا­ن بــرای بنزیــن 4 هــزار و 805 تومــان و بــرای گازوئیــل 4 هــزار و 56۷ تومان اســت. دراین کشــور قیمــت بنزین 5 هــزار و 805 تومان و نــرخ گازوئیل 5 هزار و 56۲ تومان است.

طبق آمارهای رســمی در ســالجاری مجموع یارانه پنهــان انرژی در کشــور بــه 898 هــزار میلیــارد تومان میرســد کــه 436 هــزار میلیــارد تومــان آن در قالب فرآوردههای نفتی پرداخت میشــود. از این رقــم 180 هزار میلیارد تومان یارانه تنها در بنزین پنهان است که از اختالف قیمت داخلی با فوب خلیج فارس ناشی شده اســت. همچنین یارانهای که در دل گازوئیل توزیعی در کشور پنهان شده نیز در سالجاری به 181 هزار میلیارد تومان میرسد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.