مورخ‌ب‌یطرف‌وجود‌ندارد

Iran Newspaper - - News - سایر محمدی خبرنگار

بــه اعتقــاد اســتنفورد دوگونــه تاریخ وجــود دارد: اول رویدادهــا­ی عینــی مشــخص در زمــان و مــکان معیــن و دوم چرخــه حفــظ، یــادآوری و بازآفرینــ­ی آن رویدادهــا و تأثیــر آنها در مواجهــه بــا خوانــش جبرگرایانـ­ـه از تاریــخ اســت. در ایــن تاریــخ بــه جــای تمرکــز بــر حــوادث سیاســی، فعالیتهــا­ی بشــری در زمینــه اجتماعــی و اقتصادی کنکاش شــده است و بیشتر به مردم میپردازد تا به شاهان. محوریت در آن بر رفتارهای انســانی، فــارغ از تمرکزگرایـ­ـی تاریخ سیاســی اســت. بــا نگاهــی به ســخن پیتر برک که «تاریــخ بیطرف وجود نــدارد و تاریخ تنهــا تاریخ زمان حال اســت» در خواهیــم یافــت کــه ایــن کتــاب گویاتریــن ســند در تعریــف تاریخ نو اســت. چشــمی کــه تاریخ را دیده، ذهنی که آن را شناســایی کرده و زبانــی کــه آن را بــاز گفتــه در بســتر ســاختارها­ی اجتماعــی، اقتصادی و انســانی خویــش بــه اعتراف نشســته اســت. ماریــا لوســیا جــی، پــاالرسبر­ک که مورخی توانمند و پژوهشــگر مرکــز مطالعــات امریــکای التین در کمبریــج اســت در کتــاب «تاریخ نو: اعترافــات و مکالمــات» بــا نــه تن از برترین مورخان تاریخ نو به گفتوگو نشسته است. ■ تاریخ نو: اعترافات و مکالمات ■ نویسنده: ماریا لوسیا جی. پاالرس - برک ■ مترجمان: نرگس حسن لی و محمد هادی شاکری ■ ناشر: نشر بان / انتشار: 1398

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.