‌ت ‌کنواز‌یهای‌گو‌شنواز

Iran Newspaper - - News - ندا سیجانی خبرنگار

عالقهمندان به ســاز کمانچه بیتردید با آرشــهنواز­یهای اســتادان بیبدیــل این ســاز و کســانی مثــل علیاصغــر بهاری، علــی اکبــر شــکارچی، کیهــان کلهــر، فــرج علیپــور و اردشــیرکا­مکار آشــنایی دارند؛ســازی که بــه نوعی تکامــل یافته «ربــاب» اســت و قدمــت آن مربــوط بــه ســالیان خیلــی دور اســت و از دوران صفویــه به بعد یکــی از ارکان موســیقی ایران به شــمار آمده اســت. خوشبختانه ایــن ســاز امــروزه بســیار مــورد عالقــه جوانــان قــرار گرفته و هنرجویــان زیادی جویــای آموختن این ســاز هســتند. یکی از آلبومهای کمانچــه نوازی که به تازگی منتشر شــده کمانچه نوازیهای « ُمسیو هایک» اســت کــه شــامل تکنوازیها و همنوازیهای این هنرمند اســت. مسیو هایک اهــل قفقازبــود و کمانچــه نوازی را بــا تکیــه بر دو فرهنگ فارســی و آذری با فن و شــگردی خاص اجــرا میکرد. او کمانچه را بــا چاالکی تمــام و بینهایت زیبا مینواخت. از اجراهای مسیوهایک آثــاری برجــای مانــده اســت کــه مــورد پژوهش و اســتفاده کمانچه نوازان نسل بعد از او قرار گرفته است. به عنوان مثال قطعه شوشــتری که علــی اصغر بهاری آن را بــه نقــل از مســیوهایک اجــرا کرده است. مســیوهایک تلفیقی قوی از آرشه و پنجــه تــوأم بــا لحــن آذری-ارمنــی در اجرای جمالت غنی موسیقایی داشت.» ■ کمانچه مسیو هایک ■ خواننده: منتخبالذاک­رین، قلیخان قفقازی ■ تار: ساشا، وارطان و آشود محمدرضا شرایلی ■ سال انتشار: 1398

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.