انتشار‌رسال ‌ههایب‌رگزیده‌‌ جایزه‌رضا‌داوری‌اردکانی

Iran Newspaper - - News -

چهارمیــن و پنجمیــن دوره جایزه «رضا داوری اردکانی» در حالــی آخــر هفتــه بــه کار خود پایان داد که قرار شــده با همراهی نشر «هرمس» رســاله نفرات برگزیده و شایســته تقدیــر ایــن جایــزه در قالــب کتاب منتشر شود.در این دوره رساله حسن امیریآرا، بــا عنــوان «همزمانــی و واقعیــت (نســبت متافیزیک زمان و همزمانی نسبی)» بهعنوان رســالهبرگ­زیدههردودو­رهانتخابور­سالهسید مجید کمالی با عنوان «تفسیر پدیدارشناس­انه هایدگر از اخالق نیکوماخــو­س» هم به عنوان رسالهتشویق­یمعرفیشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.