ستاره‌سریا‌لهای‌ترکی ‌های‌ در‌«مست‌عشق»

Iran Newspaper - - News -

نــام اولیــن بازیگــر ترکیهای فیلم «مســت عشــق» بــه کارگردانــ­ی حسن فتحی اعالم شــد. ابراهیم چلیکول کــه بــا حضــور در فیلمهــا و ســریالهای ترکیهای به چهرهای شــناخته شــده تبدیل شــده قــرار اســت در جدیدتریــن تجربــه فیلمسازی حسین فتحی همبازی شهاب حســینی و پارســا پیروزفــر شــود. چنــد روز پیش نام حســام منظور بازیگــر پرطرفدار سریال «بانوی عمارت» هم بهعنوان یکی دیگر از چهرههایی اعالم شــده بود که قرار اســت در این اثر کنجکاویبرا­نگیز به ایفای نقش بپردازد. فتحی قرار است در «مست عشق» به بخشی از زندگی موالنا و شمس تبریــزی بپردازد و رابطــه پرافت وخیز آنها را به تصویر بکشــد. این فیلم که بزودی در ترکیه کلید میخورد در هفتههای گذشته با حاشیههاییه­مهمراهشد. از جملــه اعــالم فتــاوای آیــتاهلل مــکارم شیرازیونور­یهمدانیمبن­یبرمجازنبو­دن ساختفیلمیب­امحوریتراب­طه شــمس و موالنا. بعدازاین حاشــیهها مهــران برومنــد تهیهکنندهف­یلماعــالم­کرد فیلمقراراس­تفقطبهبخشی ازرابطــها­یــندوچهره ادبــی و تاریخی

بپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.