افشای راز 22 ساله با نقشه گوگل

محل جسد مرد ناپدید شده بعد از دو دهه شناسایی شد

Iran Newspaper - - News - میثم لطفی خبرنگار

اواخــر ژوئیــه 1997 میالدی «ویلیــام ایرل مولت» از یک کلوپ شــبانه بیرون رفــت و پس از آن هرگز دوباره دیده نشــد. ســرانجام ماه گذشــته گزارشی منتشــر شــد کــه جســد او پیدا شــده اســت. پس از گذشــت 22 ســال از زمانــی کــه نــام او در لیســت مفقودیــن قرار گرفــت، تصاویر ماهــوارها­ی محل اختفای ابدی جسد او را شناسایی کردند.

ماجرا از این قرار است که در شب ناپدید شدن مولت شــخصی بهصــورت اتفاقــی گــزارش داده بــود کــه او را در حــال رانندگی دیده اســت. مولت در آن زمان یک دســتگاه خودروی ســواری ساتِرن مدل 1994 را در اختیار داشــت. ســرانجام تصاویر ماهوارهای نشــان داد این خودرو در یک حوضچه باتالقی در پشت یک خانه قدیمی در محله گرند آیِلــس در منطقه ولینگتــون ایالــت فلوریدا غرق شده است.

ایــن اتومبیــل بهگونــهای غــرق شــده بــود کــه بــرای بیــش از ۰2 ســال از دید همــگان پنهان بود و دراعمــاق ایــن حوضچــه کوچــک قرار داشــت. بــا وجود ایــن تصاویر ماهــوارها­ی که گــوگل آنها را منتشــر کرد این خودرو را در کف حوضچه بخوبی نشان داد و در حالی که اتومبیل از روی زمین قابل مشــاهده نبود، در تصاویر ماهوارهای گوگل بهطور کامالً واضح دیده میشــد تا بر این اســاس نقشــه اینترنتی گوگل راز ناپدید شــدن جسد آقای مولت را کشف کند. ■ یکراز22سال­ه

یکی از ساکنان سابق این منطقه ماه گذشته در حال گشــت وگذار اینترنتی بود تا به کمک نقشــه گوگل بهصورت مجازی به محله قدیمی خود سر بزند. او که در سرویسً«گوگل مپس» جستوجو میکــرد به طــور کامــال تصادفی متوجه شــد یک دســتگاه خودروی ساتِرن در اعماق این حوضچه کوچک غرق شده است. او سپس به «باری فای» صاحب کنونی ملک شخصی که این حوضچه در آن قرار دارد این مســأله را اطــالع داد. اینطورکه روزنامــه «ســان ســنتینِل فلوریــدا» گــزارش داده است، صاحبخانه در ابتدا این خبر را باور نمیکرد و حتــی زمانــی کــه تصاویــر ماهــوارها­ی را دیــد، نمیتوانست بپذیرد که در حوضچه کوچک خانه او یک دستگاه خودرو غرق شده است.

فای به همسایه خود گفت: «کجا؟! در قسمت پشت خانه من هیچ اتومبیلی وجود ندارد.»

گفتنــی اســت، فــای از حــدود 14 مــاه پیــش از آنکه تصویر ماهوارهای مشــاهده شود این خانه را خریــداری کرده بود و در آن زندگی میکرد ولی در طول این دوره زمانی هرگز اتومبیلی را در قسمت پشتی منزل خود مشاهده نکرده بود و هرگز تصور نمیکرد در این حوضچه کوچک که تنها چند متر طول داشت یک اتومبیل غرق شده باشد.

بــا وجــود ایــن، زمانــی کــه مأمــوران پلیــس بررســیهای خــود را در مــورد خودروهــای مفقود شــده در ایــن منطقه آغــاز کردند، پس از گذشــت مدتی متوجه شــدند این خودروی سواری به آقای مولــت تعلــق دارد و تحقیقات بیشــتر نشــان داد اســکلت مولت در پشــت فرمان این خــودرو هنوز باقیماندها­ست.

کالنتــر منطقه ولینگتــون در فلوریــدای امریکا طــی گزارشــی کــه منتشــر کــرد در ایــن خصوص توضیــح داد: «مأموران پلیس به محض شــنیدن ایــن خبر بررســیهای خود را آغاز کردنــد و پس از گذشــت مدتی وجود این خودرو در کف حوضچه کوچک در یک ملک شخصی تأیید شد.»

او در ادامه گفت: «نمای بیرونی خودرو بشدت در گلوالی و خزههــای این حوضچه فرورفته بود و همین مسأله باعث شد ساکنان خانه متوجه وجود خودرو نشوند. این خودرو زمان قابل مالحظهای در آب بود و بههمین خاطر بدنه آن بهطور کامل خزه بسته بود و از بیرون نمیشد آن را تشخیص داد. به محض آنکه خودرو از داخل آب بیرون آورده شــد، اسکلت و دیگر وسایل داخل آن دیده شد.»

از زمــان شناســایی اتومبیــل و اســکلت داخل آن مأمــوران پلیــس بررســیهای دقیقتــر خود را آغاز کردند و حدود دو هفته طول کشــید تا هویت اصلی اسکلت مربوطه شناســایی شود. سرانجام تحقیقات آزمایشــگا­هی نشان داد اســکلت و آثار باقیمانــد­ه در اتومبیــل به آقــای «ویلیام مولت» تعلق دارد.

آقــای فــای در ابتــدا حــدس زده بــود کــه ایــن اتومبیل فقط یک دستگاه خودروی قدیمی است کــه داخــل حوضچــه رهــا شــده و صاحــب قبلی آن را نمیخواســت­ه اســت. او گفــت: «هرگــز تصور نمیکــردم این خــودرو به همراه یک جســد برای 22 سال در این حوضچه بوده است.» ■ هشدارماهوا­رهای

«پروژه چارلی» نام یکی از بانکهای اطالعاتی آنالین گوگل اســت که وظیفه بهروزرســا­نی نقشه مجــازی ایــن شــرکت را برعهــده دارد و تمــام تصاویر ماهوارهای به همراه تصاویری را که توسط اتومبیلهای گــوگل از خیابانهای سراســر ایاالت متحــده گرفته میشــود در خود ذخیــره میکند تا کاربــران در نهایــت بتوانند ســرویسهای «گوگل مپــس» و «گوگل اســتریت» را با بهترین کیفیت و اطالعات بهروز شده در اختیار داشته باشند. مدیر پروژه چارلی در خصوص کشــف این راز 22 ســاله گفت: «در حالی که مردم روی زمین نمیتوانند با چشمان خود این خودرو را در اعماق آب مشاهده کنند، در تصاویری که ماهوارههای «گوگل ارث» از ســال 7۰۰2 به بعــد از این منطقه تهیه کردند این خــودرو کامالً مشــخص اســت. با وجــود این هیچ کــس تــا ســال 2۰19 به عکــس خــودرو داخل یک حوضچه کوچک توجه نکرد و سرانجام یک کاربر کنجکاو متوجه آن شد.»

بررسیهای دقیقتر نشــان داد در شب حادثه مولت ۰4 ســاله شرایط جســمی و روحی مناسبی نداشــته اســت. او در ســاعت 21:3۰ با همسر خود تمــاس گرفت و به او اطالع داد در حال بازگشــتن بــه خانه اســت. ســپس در حــدود ســاعت ۰۰:32 کلــوپ شــبانه را ترک کرد تــا به خانه بــرود و البته هرگــز این اتفاق نیفتاد. در زمان ناپدید شــدن وی این حوضچه شــبیه به یک برکه بود که در اطراف آن ساخت و ســازهای مختلف صورت میگرفت و تــا پیــش از ایــن، برکه کوچــک و اطــراف آن یک جنگل دســت نخورده بــود. در بین این ســاخت و سازها هیچ کس متوجه مفقود شدن یک دستگاه خودرو در برکه کوچک نشــد. بررســی در تاریخچه تصاویر ســرویس اینترنتی «گوگل ارث» نشان داد دستکم از ســال 7۰۰2 به بعد عکس این خودرو در حوضچــه نمایــان بــوده اســت، بــا وجــود ایــن بهدلیل مبهم بودن تصاویر هیچ کس توجهی به آن نداشت.

مأمــوران پلیس بر اســاس پروندههای موجود گــزارش دادنــد که 22 ســال قبــل با مفقود شــدن مولــت بررســی گســتردهای در منطقه آغاز شــد و بــا وجود ایــن هیچ مدرکــی مبنی بر وقــوع قتل یا اتفاقــات مشــابه بــه دســت نیامــد. در ایــن میان، برخــی تغییــرات جوی طی یک دهــه اخیر باعث شد خودرو در داخل دریاچه نمایان شود و تصاویر ماهوارهای بتوانند آن را شــکار کند. «ترزی باربارا» سخنگوی پلیس ولینگتون در این خصوص گفت: «ما نمیتوانیم مشــخص کنیم 22 ســال قبل چه عاملی باعث شد که آقای مولت به همراه خودرو خود در این دریاچه کوچک غرق شود، ولی شواهد موجود نشان میدهد که او در شب حادثه شرایط جسمی و روحی مناسب نداشته است.»

این نخســتین باری نیســت که نقشه اینترنتی گوگل موفق شــده اســت تصاویر جالــب در مورد آنچه که تاکنون از روی زمین مشــاهده نشــده بود را منتشــر کرد. پیش از ایــن اتفاقاتی نظیر مزرعه ماریجوانــ­ا در امریــکا، جســد نوجــوان امریکایــی، محلاختفایم­تخلفاندراس­ترالیا،مقبرهقدیمی در کشــور سودان ...و توســط «گوگل مپس» کشف شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.