بازار‌مافیای‌فیلترشکن‌دوباره‌رونق‌م‌یگیرد

Iran Newspaper - - News -

در پــی محدودیت ایجاد شــده روی ســایتهای دانلود فیلم، وزیــر ارتباطــات گفــت: ایــن موضــوع از ســوی دادســتانی بــه ارائه دهندگان خدمات میزبانی وب دســتور داده شده است و این وسط من هیچ کارهام. بهگــزارش «ایران»، دسترســی به دانلود فیلم روی برخی ســایتهای ایرانی دانلود فیلم و ســریال مسدود شــده و هماکنون غیرفعال است. در این ارتباط محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در توئیتر، درباره علت این امر گفت: «واهلل بسته شدن سایتهای دانلود فیلم به من مربوط نیست. دادستانی به ارائه دهندگان خدمات میزبانی وب دســتور داده، این وســط من هیچ کارهام مســئولیت ما وصل است و در قطع، مقام تشریفاتی هم نیستیم.» او گفت: «وزیر ارتباطات در فیلترینگ اختیاری ندارد که از آن اســتفاده کند. باور کنید اگر اختیار داشــتم از این اختیار مدتها پیش اســتفاده میکردم. فردا همه این ســایتها، سرورهایشــ­ان را از ایران بیرون میبرند و دوباره بازار مافیای فیلترشــکن رونق میگیرد. بســیاری از کشــورها با مشکل عدم رعایتکپیرا­یتمواجههست­ندوشیوههای­بهتریبرایم­دیریتاینمش­کلدارند.» ■ تعرفه مکالمه زائران اربعین کاهش یافت همچنیــن وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات در پســت اینســتاگر­ام خود از کاهش تعرفه مکالمات برای زائران اربعین و کاهش هر دقیقه ۰۰۶ تومان در نرخ مکالمه خبر داد. آذری جهرمی در اینستاگرام نوشت: برای رفاه حال مردم در راهپیمایی اربعیــن، مذاکراتی را از قبــل با طرف عراقی برای کاهش هزینه مکالمات شــروع کردیم. امروز توانستیم به توافق برسیم که حدود ۰۰۶تومان تعرفه مکالمات را در هر دقیقه کاهش دهیم. وی اظهار امیدواری کرد که در ادامه موفق شویم تعرفه را بیشتر هم کاهش دهیم. وزیر ارتباطات گفت: چندین مرکز ارائه اینترنت پرسرعت در مسیر اربعین هم گذاشته شد که در صورت همکاریها، افزایش مییابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.