بخشش در یک قدمی چوبه دار

Iran Newspaper - - News -

گروه حوادث /مردی افغانستانی که برای سرقت طالهای یک زن او را کشــته بود با رضایت خانواده مقتول از مجازات مرگ رهایــی یافــت. به گــزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران»، این زن 50 ساله شامگاه پنجم خرداد سال 92 در خانهاش کشته شد و طالهایش به سرقت رفت. دختر مقتول که جسد مادرش را پیدا کرده بود با مأموران کالنتری 129 جامی تماس گرفت و از قتل مادرش خبر داد. در تحقیقات صورت گرفته مشــخص شــد این زن میانسال از مدتی قبل به عقد موقت مردی افغانستانی درآمده بود. بنابراین بالفاصله این مرد دســتگیر شــد امــا در حالی که منکر دخالت در قتل شــهناز بود، گفت: فکر میکنم برادرم داریوش در این ماجرا نقش داشته باشد. مأموران به ســراغ داریوش رفتند اما مشــخص شــد وی به افغانســتا­ن برگشته اســت. بدین ترتیــب رایزنیها با پلیس بینالملل آغاز و چندی بعد مشــخص شــد که مرد افغانستانی به ایران بازگشــته و به عنوان کارگر ساده در ساختمانی نیمهکاره مشــغول بهکارشــده است. با این ســرنخ سرانجام در اســفند سال 92 متهم در منطقه خالزیر - جنوب تهران- دستگیر شد. ■ قتل به خاطر پول داریــوش در تحقیقات به مأموران گفت: برادرم برای کار به ایران آمده بود قرار بود پول هایش را برای ما بفرستد اما هیچ پولی برای ما نمیفرستاد. وقتی برای یافتن علت این ماجرا به ایران آمدم متوجه شــدم برادرم با زن 50 ســالهای که چندین ســال از خودش بزرگتر اســت ازدواج موقت کــرده و تمام پول هایش را بــرای آن زن خــرج میکند. او ادامه داد: ســر این موضوع با برادرم درگیر شــدم بعد هم تصمیم گرفتم که خودم با شهناز صحبت کنم. روز حادثه به خانهاش رفتم و با هم ســر این موضوع بحثمان شــد. از طرفی با دیدن طالهای شهناز وسوســه شــدم و با چاقو او را کشــتم و طالها و گوشــی تلفن همراهش را سرقت کــردم. بدیــن ترتیب وی محاکمه و به قصاص محکوم شــد امــا در حالی که در یک قدمی چوبه دار قرار داشــت با تالش مســئوالن شعبه پنجم اجرای احکام دادســرای امور جنایی تهران، ســرانجام خانواده مقتول از قصاص وی گذشــت کرده و بدین ترتیب پرونده برای محاکمه از جنبه عمومی جرم به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. 51دانشآموز­دختردراستخ­رمسمومشدند

گروه حوادث / نشــت بیش از حد کلر در اســتخر یک مجموعه ورزشــی در شــیراز عامل مسمومیت 15 دانشآموز دختر اعالم شد. با شــکایت خانواده این دانشآموزان پرونده قضایی تشــکیل و مسئوالن استخر به دادســرا احضار شــدند. بهگــزارش روابط عمومی دادگســتری اســتان فارس، جمشــید فرهادی معاون دادستان عمومی و انقالب شــیراز گفت: پس از اعالم خبــر مســمومیت 15 دختربچه 6 تا 10 ســاله کــه در حال آموزش شــنا در یکی از استخرهای شیراز بودند، نیروهای اورژانس به محل اعزام و دختران به بیمارستان منتقل شــدند. استخر مورد نظر هم تعطیل شــد. در بررسی اولیه مشخص شد که نقص در قسمت تأسیسات استخر موجب ورود بیش از حد استاندارد کلر به داخل آب استخر شده است. وی در ادامه افزود: تعدادی از مصدومان در همان محل بهصورت ســرپایی درمان شــدند امــا 10 نفر از دانشآمــوز­ان که وضعیت حادی داشتند به بیمارستانه­ای شهید دستغیب و نمازی شیراز منتقل شدند. پس از این حادثه با شــکایت خانواده دانشآموزان مســئوالن اســتخر برای ارائه توضیحات و روشن شدن ابعاد این حادثه به دادسرا فراخوانده شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.