انتقادهمهج­انبه به طرح <جانسون>

Iran Newspaper - - News -

گــروه جهــان / طــرح برگزیتــی «بوریــس جانســون» بــرای مرزهــای ایرلنــد، نــه تنهــا مخالفــان و منتقدان او در بریتانیا، که ســران اتحادیه اروپا و همچنین مقامات ایرلند را نیز به واکنش واداشــته اســت. بهگزارش سایت شبکه خبری «یورونیوز»، طرحی که «بوریس جانسون»، نخستوزیر انگلیس چهارشنبه شــب ارائه کــرد، خواهان آن اســت که ایرلند شــمالی که تحت حاکمیــت دولت انگلیس است، بهعنوان بخشــی از بازار یکپارچه اروپا بــه فعالیــت خود ادامــه دهد امــا از اتحادیه گمرکــی با اروپا خارج شــود. ایــن به آن معنا خواهــد بود که بازرســیها­ی گمرکــی در مرز دو ایرلنــد، فعال شــود. این طــرح همچنین تأکیــد کردهاســت که اگــر در پارلمــان ایرلند شمالی تصویب شد، اجرایی میشود و هر 4 سال یکبار نیز آن را دوباره به رأی میگذارند. بنا بــر این گزارش، «دونالد تاســک»، رئیس شــورای اروپا به این طرح واکنش نشان داد و گفت، این طرح نتوانسته اروپا را متقاعد کند. او حمایت خود از ایرلند را اعالم کرد و گفت با تمــام توان بــا این طرح مخالفــت خواهد کرد. «استفان لوفن»، نخستوزیر ایرلند نیز روز پنجشــنبه بعد از دیداری با لیــو وارادکار، نخســتوزیر این کشــور تأکید کــرد: «ما باید مراقب باشــیم گرفتار مرز ســخت (مرزهای فیزیکی) با ایرلند شمالی نشویم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.