خویشتنداری و اصالحات

راهکار آیتاهلل سیستانی برای پایان خشونتها در عراق:

Iran Newspaper - - News -

بنفشــه غالمــی/ آیــتاهلل سیســتانی، چهــره برهههــای ســخت سیاســی در عــراق، در واکنش بــه اعتراضهــا­ی مشــکوک 4 روز اخیــر در بغداد و شــماری از ســایر شــهرهای ایــن کشــور، ضمــن درخواســت از معترضان و نیروهای امنیتی عراق برای پرهیز از خشونت، از دولت خواست، با ایجاد اصالحات واقعی، مبارزه با فســاد را ســرلوحه کار خــود قــرار دهد. بهگــزارش ایرنــا بهنقــل از پایگاه عراقی «ســومریه نیــوز»، احمد الصافــی نماینده آیتاهلل سیستانی در خطبههای نماز جمعه کربال بیانیه ایشــان را قرائت کرد. بر حســب این بیانیه، آیــتاهلل سیســتانی، خواهــان اعمــال اصالحات راستین از سوی سه قوه عراق شده است و از مردم و نیروهای امنیتی خواســته در بیان خواســتهها­ی خود و اعمال امنیت کشور خویشتندار باشند. ■ محکومیتخشو­نتها

در این بیانیه بر مخالفت آیتاهلل سیستانی با تخریب اموال عمومی تأکید شــده و آمده اســت: «در اثــر این اعتراضها به امــوال نهادهای دولتی ماننــد حوادث ســالهای گذشــته، خســارتهای زیادی وارد شده است.» در چهار روزی که از شروع ایــن اعتراضهــا­ی مشــکوک در عــراق میگذرد، شــماری از معترضان که به نظر میرسد، بیش از اعتــراض به وضعیــت اقتصــادی، در پی تخریب هســتند، دســت به تخریب اموال عمومی زدهاند و اقــدام به شکســتن شیشــههای ســاختمانه­ای دولتــی و مغازههــا کردهانــد. آنــان همچنیــن بــا آتش زدن الســتیک خودروها و بستن خیابانها و تیراندازیه­ــای هوایی و بیهدف باعث وحشــت عمومــی شــدهاند. آیــتاهلل سیســتانی در بیانیــه خــود همچنین حمله متقابل بــه تظاهرکنندگ­ان و نیروهــای امنیتــی را محکوم کردهاند. بر اســاس خبرهایــی کــه در 4 روز اخیر از عراق منتشــر شــده اســت، در اثــر درگیریهــا بین نیروهــای امنیتی و معترضــان تا عصر دیروز 44 نفر کشــته و از هر دو طرف دهها نفر زخمی شدهاند. ■ انجاماصالح­اتومبارزهب­افساد

بیانیه آیتاهلل سیســتانی، راهکار پایان گرفتن خشــونتها و اعتراضهــا را نیز ارائه کرده اســت. بر ایــن اســاس، مرجع عالیقــدر شــیعیان عراق، خواهــان ایجــاد اصالحــات واقعــی در این کشــور شــده اســت: «اصالحات در کشور به یک ضرورت تبدیل شده و سران سه قوه باید اقدامهای عملی در این باره اتخاذ کنند. مسئوالن باید قبل از اینکه زمان از دســت برود، به امور رســیدگی و نسبت به عواقب خطرناک استفاده از خشونت آگاه باشند. در ایــن میــان پارلمان عــراق از طریق فراکســیون اکثریت پارلمانی که باید روش خود را تغییر دهد، مســئولیت بزرگتری را برعهــده دارد.» این بیانیه همچنین ریشه اعتراضها در عراق را وجود برخی فســادها در دســتگاهها­ی دولتــی خوانــده و تأکید کردهاست: «پیشتر از مسئوالن دولتی خواستیم که با فســاد مبارزه کنند و در این باره پیشــنهاد دادیم که کمیســیونی از افراد متخصــص و کارآمد خارج از شخصیتهای دولتی تشکیل شود. در آن زمان اعتنایی به این پیشــنهاد نشــد اما توجه به شرایط کنونیاینام­ر،میتواندراه­حلمناسبیبر­ایپایان گرفتناعترا­ضاتباشد.»بیانیهآیتا­هللسیستانی تأکید میکنــد: «اگر اوضاع بههمیــن منوال باقی بمانــد هیــچ امیدی به مقابله با گســترش فســاد در کشــور نیســت. دولــت بایــد از ســهمیهبند­ی و حزبگرایــی و طایفهگرایـ­ـی در تعییــن پســتها دوری کند و کســانی را که به اختــالس میپردازند و اموال عمومی را به باد میدهند مجازات کند.» ■ واکنشنخستو­زیرعراق

این در حالی است که ساعتی پیش از انتشار این بیانیــه در نماز جمعه کربال، عــادل عبدالمهدی، نخســتوزیر عــراق در پیامــی تلویزیونی خطاب بــه مردم عــراق گفت که صــدای آنــان را پیش از اعتــراض ها نیز شــنیده بود. نخســت وزیــر عراق گفت: «ملت بزرگ عراق! ما باید برای قطع کردن دســت مفســدان و فساد تالش بیشــتری به خرج دهیم، و با وجود برداشتن گامهایی در این زمینه، اما این اقدامات خواست ملت ما یا خواست خود مــا را بر آورده نکرده اســت. ما به سیاســت فراهم کــردن مســکن جایگزیــن پیــش از برکنــار کــردن متخلفــان ایمــان داریــم. مــا در چارچــوب طــرح بزرگ ملی اســکان، عمالً بــه توزیع مجانی زمین میان اقشــار مســتحق ملت عراق اقدام کرده ایم ما از اینکه برخی توانســتند برخی راهپیماییه­ا را از مسیر مسالمت آمیز خود خارج کنند متاسفیم. خــارج کردن راهپیماییه­ا از روند مســالمت آمیز خود به معنای از دست رفتن امنیت و ثبات است، همان امنیت و ثباتی که با فداکاریهای عراقیها و شکیبایی مادران و پدران و دالوری مبارزان غیور علیــه تروریســم داعــش به دســت آمده اســت.» وی ضمــن تأکیــد بر اینکــه دولت بایــد مطالبات مشــروع مردم را برآورده کنــد، نقش قانونگذارا­ن را در رسیدن دولت به این هدف مهم ارزیابی کرد و اعــالم داشــت: «از پارلمان و گروههای سیاســی میخواهم اختیار تغییرات در کابینه و تکمیل آن بدون سهمیه بندیهای سیاسی را به نخستوزیر بدهنــد.» وی بــا تأکیــد بر اینکــه در این بــاره هیچ «راه حــل جادویــی» وجود نــدارد گفــت: «دولت نمیتواند تمام آرزوهای شــهروندان را ظرف یک ســال برآورده کند امــا طرحی را به هیــأت وزیران تقدیم خواهــد کرد که زندگی عزتمندانــ­ه را برای تمــام خانواده ها فراهم کند. بر اســاس این طرح ما بــه هر خانوادهای کــه از درآمد کافــی برخوردار نیســت حقــوق ماهانــه خواهیــم داد بــه گونهای کــه حداقــل درآمد را بــرای هر خانــواده عراقی به ارمغــان آورد و اجازه ندهد که کســی زیر خط فقر باقــی بماند و در تحقق عدالت اجتماعی ســهیم باشــد.» وی وعــده داد، تمامی بازداشتشــ­دگان اعتراضات اخیر به جز کســانی که مرتکب جرایم جنایی شــدهاند، بزودی آزاد شوند. اعتراضها در عــراق از سهشــنبه هفته قبل در بغداد آغاز شــد و خیلــی زود به مراکز اســتانهای ذی قار، میســان، القادســیه، واســط، بابــل، نجــف اشــرف، کربالی معلی،بصره،المثنی،دیالهوحتیک­رکوککشیده شد. اما ناظران مسائل عراق معتقدند، با توجه به اینکــه این اعتراضها فاقد فرد یا افرادی بهعنوان رهبــر و لیدر اســت، به نظر میرســد، جریانهایی مشــکوک کــه احتمــال مــیرود از خــارج از عراق هدایت میشــوند، در پشــت پرده در حال ریختن نفت روی آتش اعتراضها هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.