زدن ماسک در هنگکنگ غیرقانونی شد

Iran Newspaper - - News -

گروه جهان /«کری الم»، رئیس دولتشهر هنگ کنگ، برای اولین بار در 50 سال گذشته قانونی را احیا کرد که شرایط را برای معترضان سختتر از قبل میکند. بهگزارش سایت شبکه خبری «فرانس ،»24 بر مبنای یکی از بندهای این قانون که در شرایط اضطراری وضع میشود، از این پس معترضان حق زدن ماســک بر صورت ندارند. با این حال باید دید، آیا 7.4 میلیون نفرســاکن «هنگکنگ» که تاکنون هیچ پایبندی به هشدارهای دولت نشان ندادهاند، به وضع قانون جدید نیز اهمیت میدهند یا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.