شروط «عباس» برای روابط با امریکا

Iran Newspaper - - News -

گروه جهان / «محمود عباس»، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین، از سرگیری روابط با امریکا را مشروط کرد. بهگزارش مرکز اطالعرسانی فلسطین، «وفا»، «محمود عباس»، درباره روابط با امریکا کــه از ســال گذشــته و در پی اقدام ترامپ در شناســایی قــدس بهعنوان پایتخت رژیم صهیونیســت­ی قطع شده است، گفت: «اگر امریکا قائل به راهکار دو دولتی و مسائل مربوط به شرق قدس باشد و پایبندی خود به قوانین بینالمللی را حفظ کند، رابطه با امریکا میتواند از سر گرفته شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.