جزئیات جدیدی از نحوه ابتالی برخی از اهالی یک روستابه ویروس ایدز

Iran Newspaper - - News -

فریبا خاناحمدی/ چهارشــنبه گذشــته ویدئویی روی خروجی ســایتهای خبری قرار گرفت که نشــان میداد اهالی روستای چنار محمودی مقابل شــبکه بهداشــت و فرمانــدار­ی لردگان تجمع کردهاند و با در دســت داشــتن کاغذهایی که روی آن نوشــته شــده «انتقال ویــروس اچآیوی از ســمت بهداشــت روســتا به مــردم بیگناه» از ابتــالی خود و فرزندانشــ­ان به ویروس اچآیوی اعالم نگرانی میکردند و خواستار پاسخگویی مسئوالن در این رابطه بودند.

کمی بعد از انتشــار ایــن ویدئوکلیپ بود که اظهارنظــر­ات ضدونقیض زیادی از ســوی برخی مسئوالن مطرح شــد و بازار شــایعات را داغ کرد. اخبار غیررسمی که در کانالهای تلگرامی دستبهدســت میشــد حکایت از این داشــت که بهورز خانهبهداشـ­ـت روستا با ســرنگ آلوده اقدام به نمونهگیری قندخون کرده و از این طریق اهالی مبتال به ایدز شــدهاند. عالوه بر این حتی گفته میشــد، اهالی روســتا احتمال آلوده بودن وسایل حجامت و سوزن دستگاه اندازهگیری قندخون را دلیل اصلــی این اتفاق میدانند. در حالی که بازار شــایعات با هر خبر بزرگ و بزرگتر میشــد رئیسکل دادگستری اســتان چهارمحالوب­ختیاری همان روز از بازداشت بهورز روســتا خبر داد که در همان ســاعات اولیه انتشار این خبر، وزیر بهداشت در نامهای به وزیر دادگستری خواستار اعاده حیثیت نیروی بهداشتی بازداشت شده شــد و در نامهاش نوشــت که از چندی قبل با پیگیریهای یکی از بهورزان در یکی از روســتاهای شهرســتان لردگان اســتان چهارمحالوب­ختیاری مــواردی از ابتال به ویروسHIV شناســایی و موضــوع به نحو کامالً محرمانه پیگیــری و موارد جدید ردیابــی شــد و کانــون آلودگــی در معتــادان تزریقی و افــرادی با روابــط نامطلوب شــناخته شــد. نکته قابل تأمل در این ماجرا پاییــن بودن اطالعات مــردم درباره ویــروس اچآیوی و بیماری ایدز اســت. اینکه مردم راههــای انتقال این بیماری و تفاوت میان ویروس اچآیوی و ایدز را هنوز نمیدانند، در همین زمینه مدیر روابط عمومی وزارت بهداشــت درباره روشی که گفته میشود اهالی این روستا از طریق آن به ویروس اچآیوی مبتال شــدهاند، میگوید: «تشخیص ویروس اچآیوی در هر فرد بســته به زمانی که ویروس وارد بدن میشــود متفاوت است. معموالً یک تا چهار ماه طول میکشد ویروس اچآیوی در خون فرد مبتال شناسایی شود.»

دکتر کیانوش جهانپور درباره مطالبی که عنوان میشود مردم از طریق سرنگ آلودهدرغرب­الگریقندخو­نآلودهشدها­ند،میافزاید:اوالًاینکهکمپین­اندازهگیری قندخــون وجود نداشــته اســت مگر اینکــه مردم بهصــورت پراکنده خودشــان به مرکز بهداشــت روســتا بــرای اندازهگیری قندخونشــا­ن مراجعــه کردهاند. اینکه گفته میشود بهتازگی این افراد مبتال به ایدز شدهاند از لحاظ علمی کامالً افسانه تلقی میشــود. بهگفته او، با توجه به اینکه در میان مبتالیان به ویروس اچآیوی در روســتای چنار محمودی کودکان و خردساالنی هم مشاهده میشود مشخص اســت که موضوع چیزی نیســت که مربوط به رویدادی مشترک باشد، برای مثال بر فرض محال حتی اگر همه اعضای روستا با سرنگ آلوده تست قندخون انجام داده باشند باز هم سرنگ آلوده نمیتواند یک جمعیت 1800 تا دو هزار نفری را آلوده کند. استفاده از سرنگ آلوده در نمونهگیری قندخون در بهترین شرایط و با در نظر گرفتن باالترین آمار مبتالیان نمیتواند به تعداد انگشتان دست آلودگی ایجاد کند. مضافاً اینکه اگر کســی اخیراً به ویروس اچآیوی مبتال شــده باشد بازه زمانــی ابتــال در آزمایشها قابل تحلیل اســت درحالیکه در مــوارد بیماریابی که انجام شده چیزی بهنام آلودگی اخیر به ویروس اچآی وی وجود ندارد.

او درباره بازه زمانی ابتال به ویروس اچآیوی در اهالی روستای چنار محمودی عنــوان میکند: در بیماریابی که در روســتای چنار محمودی انجام شــده برخی از موارد سیدی فور (نوع خاصی از گلبولهای سفید خون است که ویروس اچآیوی روی این سلولها میچسبد) خونشان زیر 200 و حتی زیر 120 یا 400 گزارش شده است، این نشان میدهد که هر اتفاقی هم افتاده باشد بین بازه زمانی 5 تا 10 سال گذشته این آلودگیها منتقل شده است. بدیهی است که ویروس اچآیوی در یک جمعیتکوچکا­زمسیرهایمخ­تلفیمیتوان­دمنتقلشودم­ثالًازهمسربههم­سر یا از همسر به فرزند. او در پاسخ به اینکه آیا جواب تست اچآیوی بالفاصله بعد از ورود ویروس به بدن مثبت میشود، میگوید: برای تشخیص ویروس اچآیوی «رپید تســت» میگیرند که نتیجه رپید تست قطعی نیست، اگر نتیجه آن مثبت باشــد آزمایشهای تخصصی انجام میشــود اگر فردی کمتــر از چند هفته دچار ویروس اچآیوی شــده باشــد آزمایش منفی اســت و باید سه ماه بعد آزمایش را تکرار کند حتی اگر فرد رفتار پرخطری داشته باشد و آزمایش اولیهاش منفی باشد باید سه ماه بعد دوباره آزمایش را تکرار کند.

جهانپوربــ­ا اشــاره به اینکــه برخی از مــواردی که در روســتای چنــار محمودی شناســایی شــدهاند همزمان عالوه بر اچآیوی بیماری ســل مقاوم به درمان هم داشــتند که نشــان میدهد ایــن موضوع قدیمی اســت. با توجه بــه اینکه منابع و روشهای انتقال مختلف اســت، با بررســیهای­ی که انجام شده راه انتقال و مسیر به اطالع خود افراد هم رسانده شده است. آن چیزی که امروز برای ما مهم است شناسایی افراد اچآیوی مثبت و هدایت آنها به سمت مسیر درمان است.

او درباره آخرین وضعیت بهورز بازداشتی نیز میگوید: با حاشیهسازیه­ایی که علیه بهورز روستا شده مشکالتی به لحاظ منطقهای برای او ایجاد شده ولی قطعاً بازداشتآنف­ردبرایتحتا­لحفظایشانو­محافظتجانی­ازاوتدبیرد­رستینبود و حاشیههایی ایجاد کرد که ارتباطی با موضوع نداشت و به حاشیهها دامن زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.