با من به ورزشگاه بیا

Iran Newspaper - - News -

ســاعتی پــس از آغــاز فــروش آنالیــن بلیــت بــازی فوتبــال ایــران و کامبــوج، زنانــی که موفق به خرید بلیت شــدهاند بــا هشــتگ های «بــازی ایــران - کامبــوج با زنــان»، «با مــن بــه ورزشــگاه بیــا» و «زنان_ورزشــگاه» ایــن خبر را در شــبکههای اجتماعــی فراگیر کردند. جایــگاه بنفش فــروش اینترنتــی بلیــت ورزشــگاه بــه زنــان اختصاص داشــت کــه در همان دقایق اولیه بــه یکی از عکسهای محبــوب کاربــران شــبکههای اجتماعــی تبدیــل شــد. بســیاری از زنــان بعــد از خریــد بلیــت این عکــس را به نشانه موفقیت منتشر کردند. یکی از کاربران تویترنوشت: این تصویر نخستین بلیتی اســت که برای تماشــای فوتبال، از نزدیک، در ورزشگاه آزادی خریــدهام. شــعفی وصفنکردنــ­ی و بغضــی در گلو. پنجشــنبه، ما زنــان، در آزادی؟ خوابهایمان دارد تعبیر میشــود. برخی از کاربران مرد هم در این شادی سهیم شدند و برای زنان نوشتند: «خانومای عزیز برین ســایت از قســمت بنفش رنگ بلیتی که حق شماســت رو بخرین.امیــدوارم بهتــون خــوش بگــذره». کاربــران زنــان هــم دربــاره واکنــش مــردان نوشــتند: از دیشــب مردان خانواده خودم و دیگر مردهارو دیدم که با ذوق، بلیــت خریدنــد تــا یا بــرای اولین بــار یا بعد از ســالها، این بار با زنان به ورزشــگاه برن. پنجشــنبه، ورزشگاه به حضور بیشــتر مردان و البته چه بهتــر که مردانی آگاه و برابریخواه، نیاز داره. برخی از چهرههای سیاســی هم به این حضور زنان در ورزشگاه آزادی واکنش دادند. فاطمــه ســعیدی نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شورای اســالمی نوشــت: باالخره هرچند با محدودیت و قطرهچکانــ­ی اما راه ورود زنان به اســتادیوم آزادی باز شــد. معصومه ابتکارمعاو­ن امور زنان و خانواده رئیس جمهــوری هــم در صفحــه شــخصی خــودش نوشــت: زنــان مطالبــات متعــدد و متفاوتــی دارنــد و حضور در ورزشــگاهه­ا هــم یکــی. در جامعــهای همــدل، تــالش خودشــان و مســئوالن در کنار هم پاســخگوی مطالبات خواهــد بــود. در ایــران مــا فرصتهای همدلــی فراوان است خدا را شکر...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.