زائران اربعین حسینی سفر خود را تا آرامشدن شرایط در عراق به تأخیر بیندازند

Iran Newspaper - - News -

وزارت امــور خارجــه بــا انتشــار اطالعیهای در خصــوص برخی ناآرامیهــ­ای پراکنــده در عــراق توصیههایی به زائــران اربعین حسینی ارائه کرد. بهگزارش ایسنا، در این اطالعیه آمده است: «وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران با اظهار تأسف از بروز برخی ناآرامیهای پراکنده در چند شــهر عراق اطمینــان دارد دولت و ملت عراق با همکاری همــه گروهها، احزاب و شخصیتها بویژه مراجع عظام تقلید و دیگر رهبران دینی، مذهبی و سیاسی برای آرام کردن فضای ملتهب کنونی وارد عمل شــده و اجــازه تداوم برخی تحرکات را کــه به ضــرر ملت عراق بوده و باعث سوءاســتفا­ده بیگانگان خواهد شــد نخواهند داد. وزارت امور خارجه با تأکید بر اهمیت راهپیمایی عظیم اربعین ســید و ســاالر شــهیدان و ضرورت برگزاری شــکوهمند این کنگره عظیم، از عموم مردم متدین ایران و عاشــقان اهل بیت(ع) درخواســت مینماید ســفر خود به عــراق را تا آرام شــدن شــرایط در آن کشــور به تأخیر انداخته و به هشــدارهای مسئولین سیاسی و امنیتی اربعین توجه کامل داشته باشند.» ■ بهشمالعراق­نروید

مدیــرکل عتبات ســازمان حج و زیارت بــا توجه به ناآرامیهای بغداد و بســته شــدن مرز خســروی، به زائران توصیه کرد: به شهرهای شمالی عراق، بویژه سامرا و کاظمین سفر نکنید. حجتاالســا­لم صحبتاهلل رحمانی ـ به ایسنا گفت: عراق با یکســری اعتراضهــا­ی محلی روبهرو اســت که البته دولت این کشــور تاکنون به ما اعالم رســمی نکرده که مانع ســفر زائران اربعین به عراق شویم. درحال حاضر فقط مرز خسروی بسته شده اما سه مرز دیگر برای تردد زائران باز است. او با اشاره به تدوام ســفر کاروانهای رسمی ســازمان حج به عراق از سه مرز مهران، چزابه و شــلمچه با وجود گزارش برخی ناآرامیها از بغداد، اظهار کرد: کاروانهای رسمی عتبات تا پیش از این یک شب در شهر کاظمین (در نزدیکی بغداد) اقامت داشتند که با توجه به شرایط موجود، سفر آنها به شهرهای کاظمین و سامرا در شمال عراق حذف شده است. به زائرانی که به قصد شرکت در مراسم پیادهروی اربعین به این کشور وارد میشوند نیز توصیه أکید میشود به سمت شمال عراق حرکت نکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.