استار اسپورت (انگلیس)

Iran Newspaper - - News -

پیامدهای پیروزی دشــوار و خفیف 4-3 لیورپــول برابــر ســالزبورگ اتریــش در مســابقات اواخــر هفته گذشته لیگ قهرمانان اروپا و تأکید بــر نقش محمد صالح در ثبت این پیــروزی لرزان، به گــزارش اول این نشــریه تبدیــل شــده اســت. اســتار اســپورت بــرد 2-1 چلســی مقابــل لیل فرانسه در لیگ اروپا را هم نقد کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.