اسپورت (اسپانیا)

Iran Newspaper - - News -

عکســی از خــوش و بــش لوئیــس ســوارس و لیونــل مســی طراحــان برد 2-1 بارســلونا مقابل اینترمیالن در مســابقات هفتــه گذشــته لیــگ قهرمانــان اروپــا و درج گزارشهــا و مصاحبههایـ­ـی در این بــاب مطلب اول این روزنامه را شکل داده است. اســپورت مطلبــی درباره انســو فاتی پدیــده جوان بارســا و دســتاورده­ای وی در نیوکمپ نیز دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.