هفته طالیی استراماچون­ی

استقاللیها بعد از گل ریحان البرز از سد گل گهر سیرجان هم گذشتند در حساسترین بازی هفته پرسپولیس مغلوب شهرخودرو شد

Iran Newspaper - - News -

گروه ورزش / هفته ششم لیگ برتر دیروز بــا برگــزاری 8 دیــدار پشــت سرگذاشــته شــد.در اولیــن دیــدار، اســتقالل و گل گهرســیرجا­ن از ســاعت 16 در ورزشــگاه خالــی از تماشــاگر آزادی بــه مصــاف هــم رفتنــد. شــرایطی کــه باعــث شــده بــود بازی بــی روح به نظر برســد. آندرهآ اســتراماچ­ونی کــه در این دیــدار به دلیل محرومیت اجازه نشســتن روی نیمکت آبیهــا را نداشــت، مرتضــی تبریــزی را روی نیمکت نشاند و از مهدی قائدی در ترکیباصلیا­ستفادهکرد.استقاللیها­با هدف کســب نخســتین پیروزی در لیگ، بــازی را هجومی آغاز کردند. در دقیقه 3 ضربه کرنر آبیها در یک رفت و برگشت به محمد دانشــگر رسید ولی ضربه او به تیر دروازه خورد. 3 دقیقه بعد اســتقالل به آنچه میخواســت رســید و سانتر وریا غفــوری از جنــاح راســت و شــوت هرویه میلیچ از ســمت چپ محوطه جریمه با اشتباه فراهانی دروازهبان گل گهر همراه و توپ از زیر دســتان او وارد دروازه شــد تا استقالل توسط مدافع کروات خود به گل برسد. البته این برتری چند دقیقه بیشتر دوام نداشت و در دقیقه 11 حسن اکرمی داور در صحنــه مشــکوک و در حالــی که علــی کریمی برخــوردی با بهنــام برزای نداشت، برای گل گهر اعالم پنالتی کرد. بــرزای پشــت تــوپ ایســتاد و ضربهاش توسط سیدحسین حســینی دفع شد اما خود برزای تــوپ برگشــتی را وارد دروازه کــرد تــا شــاگردان وینگــو بگوویــچ به گل تساوی دست یابند. در ادامه استقاللیها جریــان بــازی را در دســت گرفتند و چند موقعیت خوب هــم روی دروازه حریف خلق کردند اما نتوانستند از آنها استفاده کننــد و بازیکنــان دو تیــم بــا تســاوی بــه رختکن رفتند. اســتقالل نیمه دوم را با 2 تغییرآغازک­رد؛تبریزیجایگ­زینمسعود ریگی شــد و میــالد زکی پور هــم به جای میلیچ به میدان آمد. آبیپوشان در نیمه دوم هم خیلی زود به گل رسیدند. دقیقه 49 سانتر تبریزی از سمت چپ با خروج اشتباه فراهانی همراه شد، توپ از دستان او رها شد تا قائدی برای دومین بار دروازه میهمــان را باز کنــد. در ادامــه موقعیت خاصی روی دروازهها ایجاد نشــد و بازی بیشــتر در میانــه میدان در جریــان بود تا ایــن بازی بــا پیروزی اســتقالل بــه پایان برسد. استراماچون­ی و شاگردانش پس از برد در جام حذفی، نخستین برد در لیگ را هم دشــت کردند تا هفتــهای موفق را پشــت سر گذاشته باشند. ضمن اینکه با شکست گل گهر، وینگو بگوویچ از سمت ســرمربیگر­ی این تیم برکنار شد تا اولین اخراجی لیگ جاری لقب بگیرد. ■ شکستکالدرو­نمقابلیکمد­عیدیگر

در حســاسترین بــازی هفتــه، شهرخودرووپ­رسپولیسازس­اعت51:81 در ورزشــگاه امام رضا(ع) مشهد مقابل هم به میدان رفتند. حضور ســیدمهدی رحمتی کاپیتان سابق استقالل و سروش رفیعــی هافبــک ســابق پرســپولیس در ترکیب مشهدیها از نکات جالب توجه این دیدار بود. در ترکیب پرســپولیس که شــجاع خلیلزاده را به دلیل محرومیت دراختیــار نداشــت، محمــد انصــاری به دفــاع میانی رفــت و محمد نــادری هم در دفــاع چــپ بازی کــرد. ضمــن اینکه ســیامک نعمتــی هــم بــه دفاع راســت بازگشــته بود. نکتــه دیگر اینکــه همانند بــازی جــام حذفــی بــا ماشینســاز­ی، محســن ربیعخــواه در پســت هافبــک دفاعــی پرســپولیس قــرار داشــت و بــا نیمکتنشــی­ن شــدن جونیــور براندائــو، علی علیپور مهاجم هدف سرخپوشــان بود. ایــن دیدار بــا ارائه بــازی هجومی از ســوی هر دو تیم آغاز شــد. یکبار توپ به تیر دروازه پرسپولیس برخورد کرد و یکی، دو بــار هــم بیرانونــد ناجی سرخپوشــان شــد. در سمت مقابل شاگردان کالدرون هم فرصتهایــی برای بازکــردن دروازه رحمتی داشتند که ناکام ماندند.

در نیمــه دوم هــم حمــالت دو تیــم بــه روی دروازههــا­ی یگدیگــر ادامــه پیدا کــرد. یحیــی گلمحمــدی در دقیقه 73 ســروش رفیعی را بیرون کشید و روحاهلل باقــری مهاجــم ســابق اســتقالل را بــه میدان فرســتاد تا بــار تهاجمی تیم خود را افزایــش دهــد. در ســمت مقابــل هم کالــدرون امید عالیشــاه را به جای رســن در دقیقــه 78 روانه میــدان کرد تا بعد از 2 بــازی به عالیشــاه بازی دهــد. در ادامه شــهرخودرو حمــالت خــود را افزایــش داد ولــی بیرانونــد مانع گلزنــی این تیم شــد. درحالی کــه بازی در دقیقــه 90 بود کالــدرون حســین ماهینــی را بــه جــای نعمتــی و مهــدی عبدی را هــم به جای وحید امیری به زمین فرســتاد که به نظر میرسید بیشتر برای مدیریت وقت بود و ایــن کــه او از تســاوی در خانــه حریــف راضی به نظر میرســید اما این پایان کار نبــود و فرشــاد فرجی کــه در دقیقــه 10 و با یــک تعویض اجباری به جای فرشــاد محمــدی مهــر بــه زمین آمــده بــود، در دقیقه 92 با ضربه سر دروازه پرسپولیس را بــاز کــرد تا قرمزهــای پایتخــت پس از شکســت برابــر تراکتــور و ســپاهان، برابر یکی دیگر از تیمهای مدعی لیگ بازنده میدانباشند. ■ سپاهان،پیروزدربیا­صفهان

در دیگــر بــازی حســاس ایــن هفتــه، ســپاهان دربــی اصفهــان را 0-2 از ذوب آهن برد. جورجی گولســیانی و اســتنلی کــی روش بــرای تیــم امیرقلعهنو­یــی گلزنــی کردنــد تــا دســت علیرضــا منصوریــان و شــاگردانش خالــی بماند. نفت مسجدســلیم­ان 2-3 پیــکان را در ورزشــگاه شــهدای شــهرقدس شکست داد تا نخســتین پیــروزی نفتیهــا دراین فصــل به دســت بیایــد. بازی نســاجی و ماشینسازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. شاهین در خانه خود 0-1 مغلوب فوالدشد.همچنینصنعت­نفتآبادان 0-1 ســایپا را از پیش رو برداشــت. گفتنی استمارکویل­موتسسرمربی­تیمملی با حضــور در تبریز، تماشــاگر ویــژه بازی تراکتــور و پارسجنوبی بود که با یک گل به سود تیم تبریزی به پایان رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.