استقبال فوقالعاده از بلیتفروشی جایگاه بانوان

Iran Newspaper - - News -

پس از انتشــار اخبار فراوان درخصوص حضور بانوان در دیدار پنجشــنبه تیمهای ایران و کامبوج در نخستین بازی خانگی ایران در مرحله دوم مقدماتی جام جهانی ،2022 بلیتفروشــ­ی این دیدار با اســتقبال فراوان بانوان انجام شد. بلیتفروشی از پنجشــنبه شــب در ســامانهای که فروش بلیت بازیهای پرسپولیس و استقالل را برعهــده دارد، آغــاز شــد و در ابتدا حدود 750 بلیت (در جایــگاه A6 ) به بانوان اختصــاص یافــت که این تعــداد در چند دقیقه فروخته شــد. ایــن موضوع باعث شــد تا مســئوالن جایگاههــا­ی A7( ، A8 و )A9 را نیز در اختیار بانــوان قرار دهند و این 3 جایگاه هم به ســرعت توســط بانوان رزرو شــد. پیشبینی میشــود با توجه به اســتقبال بانوان، جایگاههای دیگری برای تماشای بانوان فراهم شود و حداقل ضلع جنوبی ورزشــگاه به بانوان اختصاص یابد. البته مسئوالن فدراسیون فوتبال و ســایر مســئوالن باید در این زمینه تصمیم بگیرند و تا ظهر دیروز جایگاهی برای خرید بلیت توسط بانوان باقی نمانده بود. این در حالی است که اکثر صندلیهای ورزشگاه (به جز بخش بانوان) خالی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.