پرسپولیس - نفت، استقالل - فجر در مرحله یکهشتم جام حذفی

Iran Newspaper - - News -

عصــر پنجشــنبه قرعهکشــی مرحله یکهشــتم نهایــی جام حذفــی فوتبال برگزار شــد و 16 تیم حاضر در ایــن مرحله، رقبای خود را شــناختند. پرســپولیس، قهرمــان دوره گذشــته کــه هفتــه پیــش ماشینســاز­ی را 1-0 بــرد، در ورزشــگاه آزادی تهــران میزبــان صنعــت نفــت خواهــد بود و اســتقالل تهران هم از فجرسپاســی شــیراز در تهــران پذیرایــی خواهــد کــرد. ســپاهان در اصفهان با پیکان و شهر خودرو در مشهد با نفت مسجدســلیم­ان روبهرو خواهند شــد. همچنین شــهرداری ماهشــهر از اســتقالل ماهشــهر، نــود ارومیــه از تراکتــور، ذوب آهــن از مــس کرمــان و شــاهین شــهرداری بوشــهر از ســایپا پذیرایــی خواهند کــرد. دیدارهای این مرحلــه در روزهای 24 و 25 مهر برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.