چهارمین سالگرد درگذشت نوروزی

Iran Newspaper - - News -

پنجشنبه گذشته مراسم چهارمین سال درگذشت زندهیاد هادی نوروزی، کاپیتان ســابق پرسپولیس بــر ســر مــزار او در کپورچال مازنــدران برگزار شــد. اضافه بر شماری از پیشکســوتا­ن و بازیکنان سابق و کنونــی پرســپولیس، محمدحســن انصاریفرد مدیرعامل این باشگاه و همچنین اعضای خانواده مهرداد اوالدی، دیگر بازیکن پیشین پرسپولیس (و استقالل) نیز در این مراسم حاضر بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.