استعفای کمانداران پارالمپیکی

Iran Newspaper - - News -

کمانــدارا­ن پارالمپیکـ­ـی ایــران یک مــاه پیش در نامهای، استعفای دسته جمعی خود را از شرکت در رقابتهای پارالمپیکی 2020 به دلیل کیفیت پایین اردوها در اختیار مســعود ســلطانیفر قرار دادند. مجید کهتــری، رئیس انجمن تیر و کمان معلوالن با اعالم این خبر گفت: «تا امروز شــاهد هیچ واکنشی از سوی وزیر ورزش نبودیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.