بورس؛ فرصتها درعین تهدیدها

Iran Newspaper - - صفحه اول - علی رحمانی نخستینمدیر­عامل بورس تهران

ایــن روزهــا اســتقبال از ســرمایهگذ­اری در بازار ســرمایه بــا افزایش قابل توجهی روبهرو شــده اســت و نقدینگی جدیــدی وارد بازار شــده اســت. رونــد بــازار در ماههای اخیــر نیــز صعــودی بــوده و اکنــون بــه اوج 327 هــزار واحدی رســیده اســت. همزمان با آن ریســکهای بازار نیــز بخصــوص برای تــازه واردهــا افزایش یافته اســت. درواقــع شــرایطی کــه هماکنون در بــازار ســرمایه ایجاد شده است از یک سو یک فرصت محسوب میشود و از سوی دیگر ریسکهایی همراه دارد.

رکود در ســایر بازارها مانند ارز، طال و مســکن از یک ســو و بازدهی باالی بورس در ماههای اخیر از ســوی دیگر باعث شده است تا ســرمایهگذ­اران جدیــدی راه بورس را درپیش بگیرند. اما باید توجه داشــت، ورود نقدینگی جدید به بورس ضمن اینکه فرصت تازهای برای بازار سرمایه محســوب میشــود، میتواند بدون اینکه ارزش بنیادی سهم یا شرکتها باال رفته باشد، باعث افزایش قیمتها شود.

بنابراین کســانی که تازه وارد بورس میشــوند و قصد خرید ســهام دارند، باید مراقب ریســکهای بازار باشــند. ریســکهایی که هم برای بازار متصور اســت و هم برای ســهمی که این افراد خریداری میکنند. ورود ســرمایهها­ی خــرد و کالن بــه بــازار ســرمایه آثار مثبــت بســیاری بهدنبــال دارد و برخالف بازارهایــ­ی ماننــد ارز و طــال کــه درخدمــت تولید نیســت، این بــازار میتواند درجهت رشــد و توســعه اقتصاد مؤثر باشــد. درصورتی که نقدینگی جدید از طریق بازار اولیه جذب شــود، از طریق افزایش ســرمایه شــرکتها و توســعه طرحها میتواند بهطور مســتقیم و غیرمســتقی­م وارد بخش تولید شــود و به رشد اقتصادی و رونق کمک کند. اما هماکنون عمده نقدینگی در بازار ثانویه جذب شــده اســت که ناشــی از دستبهدســت شدن ســهام و خرید و فروش آن اســت. بنابراین به نظر میرســد برای اینکه شــرایط بهوجود آمده فعلی بــه اقتصاد کمک کنــد نیاز به یک برنامهریزی دقیق اســت تــا نقدینگی وارد شده به بازار برای تقویت بنیان تولید و شرکتهای تولیدی بهکار گرفته شود.

در شــرایطی که بازار داغ شــده و استقبال ســرمایهگذ­اران برای ورود به آن رشد چشمگیری داشته است، یک فرصت کم سابقه برای دولت ایجاد شده است تا حجم بزرگی از داراییهای خود را در بازار عرضه کند.

هماکنون بهدلیل افزایش تقاضا، کشــش برای خرید ســهام شــرکتهای جدیــد در بــازار وجــود دارد و برهمیــن اســاس دولــت میتوانــد بــا عرضــه شرکتهای دولتی و واگذاری آنها در بورس از این شرایط بهره برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.