موج تازهواردها در بورس

برخی با شنیدن اخبار بازدهی بیش از 80 درصدی بورس راه این بازار را در پیش گرفتهاند

Iran Newspaper - - صفحه اول -

سیســتم نوبــت دهــی یکــی از کارگزاریها­ی بزرگ بورس، شــماره 789 را بــرای پذیــرش ســهامدارا­ن جدیــد اعــالم میکند. ســاعت اندکی از ظهر گذشــته و هنوز سالن کارگزاری مملو از متقاضی است. کسانی که قرار است به جمع 11 میلیون صاحبان کد سهامداری بپیوندند یا پس از ســالها، میخواهنــد ســرمایهگذ­اری در بــورس را دوبــاره آغــاز کنند. شــمارهای کــه از بلندگــوی سیســتم نوبت دهی اعالم میشــود، خود گویای افزایــش قابل توجه مردم برای ورود به بورس اســت. عدهای دور میز مشاور حلقه زدهاند تا مراحل ثبتنام را سؤال کنند. برخی هم در البهالی سؤاالت خود بهدنبال بهترین ســهم یا صندوق برای سرمایهگذار­ی هســتند. تعــداد زیادی هم پس از مشــاوره درحــال پرکردن فرمهای پذیرش هســتند. درســایر کارگزاریها هم افزایش مراجعه برای ســرمایهگذ­اری در بورس وجــود دارد. در یک کارگزاری دیگرهم تعداد افرادی که درحال پر کردن فرمهای پذیرش هستند، زیاد است و بهگفته یکی از مسئوالن پذیرش ایــن کارگــزاری، از ابتــدای ســال تاکنــون روزبهروز بــر تعداد متقاضیان افزوده شده است. یکی از مشاوران این کارگزاری، گفت:«نسبت به سال گذشــته مراجعه برای سرمایهگذار­ی در بــورس چنــد برابر شــده است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.