رعایت بیطرفی در پرونده مفاسد

اصال ً بحث فشار به قوه قضائیه مطرح نبود

Iran Newspaper - - صفحه اول -

دولــت و رئیــس جمهــوری، چــه به صــورت نظــری و قانونی و چه به صورت عملی، همواره بــر اصــل اســتقالل قــوا تأکید داشــته و دارنــد. امــا برخی جریانهای سیاســی و رســانهای، هرازگاهــی بــا شــایعات خودســاخته تــالش میکننــد عکــس این مســأله را نشان دهند. اینکه دولت مخالــف برخــورد قوه قضائیه با فســاد اقتصادی اســت یا تأثیرگــذا­ری دولت بــر حکــم قضایی حســین فریــدون، از جملــه ایــن شــایعات اســت کــه کذب بــودن آن هــم اثبــات شــده اســت. در گفتوگــو بــا لعیــا جنیــدی، معــاون حقوقــی رئیسجمهوری درباره منشــأ ایــن شــایعات و چیســتی واقعیــت ماجــرا پرســیدیم. از جملــه شــایعه مخالفت دولت با برخورد قوه قضائیه بــا مفســدان کــه جنیدی گفت مســأله دولــت نه نفــس برخــورد، کــه رعایت قانــون در ایــن برخوردهــا بوده اســت؛ اینکــه هــم دادگاههــا­ی ویژه مفاســد و هم شــیوه برگــزاری و در نهایت مبنای صدور احکام، براساس قانون باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.