تلفن: 88769075 - 021 پیامک: 3000451213

Iran Newspaper - - صفحه اول -

هــر روز با شــما در اینجــا خواهیم بود، صدای شــما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و میخوانیم و بازگــو مــی کنیــم. بــا مــا همــراه باشــید، بگویید و بنویسید.

■ جلوگیــری از شــیوع بیماریهــا­ی طیور/ آقــای صابر: در شــروع فصل ســرما، انواع بیماریهــا­ی طیور و دام در کشــور رواج پیدا و خســارتهای هنگفتی به جامعه و کشــور وارد میکند. پیشــنهاد میکنم با رعایت یک ســری از نکات بهداشــتی جلوی شیوع این بیمــاری ها گرفته شــود. لذا افرادی که اقــدام به نگهــداری از دام و طیور میکنند و حتــی افرادی که به صــورت خانگی اقدام به نگهداری طیــور میکنند، میتوانند با ریختــن مقــداری آهک و آب آهک در قفس و محل نگهداری دام و طیور از شــیوع بیماریها جلوگیری کنند.

■ مشــکالت بازنشســتگ­ان تأمین اجتماعی/ آقــای حافظ: ایــن روزها با توجه بــه افزایش هزینههایزن­دگیامرارمع­اشبرایبازن­شستگانبسیا­رسختاست.سابقاًبازنشستگان­با فعالیتهای نیمه وقت جبران کمک خرج زندگی خود را میکردند که مدتی است کاری کردهاند که جلوی کار این افراد را گرفتهاند و این افراد با مشکل روبهرو شدهاند. از مسئوالن درخواست توجه به این موضوع را داریم.

■ مشکالتیکهم­وطنمعلول/آقایصفرلو: از روستای لیقوان آذربایجان شرقی تماس میگیرم. اینجانب دارای معلولیت شــدید هســتم و تاکنون هیچ بسته حمایتی دریافت نکــردهام و جزو جاماندگان دریافت یارانه حمایتی میباشــم. به من قــول دادهاند که به مشکالت ما رسیدگی کنند که این امر تابه حال محقق نشده است. از مسئوالن درخواست کمک و مساعدت در این خصوص را دارم.

■ حذفیارانهه­ا/یکشهروند: در فاصله 1/5 سالی که تا پایان دوره ریاست جمهوری آقای روحانی باقی اســت، ایشــان تمام سوبسیدها را حذف کنند که ریشــه تمام فسادها از این یارانههاست.

■ مشکلآنتنده­یمنطقهکیان­پارساهواز/پیمانشهباز­یازاهواز: در منطقه نفت وهابی کیانپارس مشــکل آنتن دهی موبایل وجود دارد. از مسئولین درخواست میکنیم به این مشکلرسیدگی­کنند.

■ آلودگــیآر­دمصرفــیدر­گــرگان/آقایآریایـ­ـی: در خبرها عنوان شــده که در گــرگان آرد مصرفی مردم آلوده شده است. آیا این آردها به تهران هم ارسال شده است یا خیر؟ چون خیلی از نانواییهای تهران آرد مورد نیاز خود را از گرگان تهیه میکنند. ■ کمــک به افراد زیر خط فقر/ آقای جاللی: پیشــنهاد میکنم دولت بــه افراد زیر خط فقر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی کمک نقدی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.