اوضاع لردگان عادی است

استاندار چهارمحال و بختیاری:

Iran Newspaper - - News - گزارش

در پــی اعتراض مــردم روســتای چنارمحمــو­دی از توابع لــردگان چهارمحــال و بختیــاری بــه ابتــالی تعــدادی از روســتاییا­ن ایــن منطقــه بــه ایــدز، جمعــی از معترضان دیروز نیز در مقابل فرمانداری و شبکه بهداشت تجمع کردند که در مقابل بــا دخالت فرماندهــی انتظامی و امنیتی، اوضاع شــهر لردگان به شــرایط عادی برگشــته اســت.به گزارش ایســنا، گروهی از معترضــان حوالی صبح دیــروز مقابل فرمانــدار­ی لردگان تجمع کرده و بــرای مدتی باعث اختالل در فعالیــت فرمانداری لردگان شــدند کــه با مداخلــه فرماندهی انتظامی بــرای آرامســازی اوضــاع و متفــرق کــردن معترضــان پایان یافــت.در این بیــن تعدادی از معترضان دســت بــه اقدامات برهم زننــده نظم عمومی همچون شکســتن شیشــهها و یا پرتاب ســنگ و نیز آتش زدن اشیا و آسیب زدن بــه خودروهــا زدنــد که بــا دخالــت فرماندهــی انتظامی پایــان یافت. نیروهای انتظامی با معترضان درگیر نشدند و تنها زمانی وارد عمل شدند کــه عدهای قصــد پاییــن آوردن پرچــم را داشــتند.در این بین بــرای مدت کوتاهی، ادارههای فعال در حوالی حضور تجمع کنندگان تعطیل شدند. استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: عموم مردم شریف لردگان همراهی و همــکاری خوبــی بــا نیروهــای انتظامی و امنیتی داشــته و دارنــد و همین عامــل باعث عقیم مانــدن ضد انقالب در بین خواســتهها­ی مردم در این شــهر شــد.اقبال عباســی با بیان اینکه اهالی چنار محمــودی در تجمع روز شــنبه شــهر لــردگان حضور نداشــتند، افزود: متأســفانه یک خــرده جریان پیچیــدهای در دل اعتراضــات مردمی به دنبال اهــداف خود بوده و یکی از دستگیرشــد­گان فرزند یک ضد انقالب سرشــناس اســت.وی با بیان اینکه اوضاع شهر لردگان عادی است، تصریح کرد: نیروهای انتظامی و مردمی در هوشیاری کامل مراقب اوضاع هستند. عباســی بــا بیــان اینکــه شــورای تأمیــن اســتان چهارمحــال و بختیــاری در فرمانداری لردگان تشــکیل شــده اســت، اظهار کرد: مســئوالن مربوطه در حال بررسی مسائل امنیتی، اجتماعی و بهداشتی هستند. اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری ادامــه داد: از مــردم منطقــه بــه خاطــر مخاطــرات امنیتــی کــه پیــش آمــد عذرخواهی میکنیــم، بیشــک مردم منطقــه در جریــان هســتند که فرزنــدان آنها شــبانه روز در حفــظ و تقویت امنیــت و آســایش آنهــا در تــالش بــوده و خواهند بود.عباســی بــا تأکید بر پیگیــری اخبــار از رســانههای رســمی، در خطاب به رســانهها گفــت: اخبار پیرامون این موضوع در فرصتهای مناســب در اختیار رســانهها قرار داده میشــود تــا به مــردم اطالعرســا­نی شــود.وی، همچنیــن بابــت زحمات و فداکاری نیروهای انتظامی، امنیتی و مردمی قدردانی کرد. وزیــر بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی هــم در پایــگاه اطالعرســا­نی دولت از مردم روســتای چنار محمودی صادقانه دلجویی و قول همه گونه همکاری و کمکرسانی داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.