روحانیون منبر را رها کردهاند و میدان افتاده دست مداحان

مسیح مهاجری:

Iran Newspaper - - News -

حج تا الســالم مســیح مهاجــری، مدیرمســئو­ل روزنامه جمهوری اســالمی که ســابقه عضویــت در حــزب جمهوری اسالمی را نیز در کارنامه خود دارد، معتقد اســت که امروز روحانیت جایگاه گذشــته را میــان مردم نــدارد. او دلیل این اتفاق را دســتهایی میدانــد که تــالش میکنند روحانیت برجسته و شاخص را به حاشیه ببرنــد و روحانیتــی را در معــرض توجــه قرار دهنــد که مطالب حاشــیهای مطرح میکنند.

او در گفتوگــو با «خبرآنالین» با بیان اینکه در گذشــته، روحانیت جایگاه باالیی داشــت و هرچــه میگفــت مــردم عمــل میکردنــد، اظهــار کرد: امــروز اگر جامعه روحانیت مبارز تهران یا جامعه مدرسین که از تشکلهای برجسته روحانی هستند فهرســت انتخاباتــ­ی بدهنــد، دیگــر ایــن گونــه نیســت کــه مــردمبــد­ونچــونو چــرا بــه آنــان رأی بدهنــد. مدیرمســئو­ل روزنامــه جمهــوری اســالمی بــا اشــاره به اینکه برخی، روحانیــون را از میدان خارج کردند و اجازه ندادند کار کنند، اضافه کرد: اتفاقاً دســتهایی در کار اســت که برخی روحانیــون کــه به صــورت دیگــری عمل میکنند و ممکن است انقالب و مملکت و نظــام را بدنام کنند، همه کاره باشــند تا این بال سر کشور و روحانیت بیاید.

مهاجــریبـ­ـاتأکیــدب­ــراینکــه­نبایــد روحانیت را یکپارچه در نظر گرفت، افزود: عدهای خوب عمل کردنــد، عدهای را نیز بــه بد عمل کردن متهــم کردیم درحالی که کارنامه خوبی داشــتند و آن شــایعات دروغ بــود. او در ایــن بــاره بــه تجریه کاری و نیــز نــوع برخــورد منتقــدان بــا آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع تشــخیص مصلحــت نظام اشــاره کــرد و گفت: ۰۲ ســال تمــام اجــازه ندادند آقای هاشمی رفسنجانی به مردم خدمت کند، درحالــی که آقــای هاشــمی ظرفیتهای زیادی داشت؛ همین بس که یک مالقات ایشانباامی­رعبداهلل(پادشاهعربس­تان)در پاکستان توانســت روابط ایران و عربستان را به جایی برساند که ایران بتواند بهترین استفادهها را از این روابط ببرد.

مدیرمســئو رلوزنامــه­جمهــوری اسالمی با اشــاره به دیدار خود با آیتاهلل سیســتانی در نجــف اشــرف، ادامــه داد: از مطالبــی کــه ایشــان و پسرشــان به من گفتنــد، ایــن بــود کــه بــه آقایــان در ایران بگوییــد که هرگاه روابط ایران و عربســتان خوب باشــد، همــه ما شــیعیان در عراق، خلیــج فــارس ...و زندگی راحتــی داریم و مشــکلی نداریم، اما فقط کافی است این روابــط بــه هم بخــورد آن موقع اســت که همــه ما گرفتار میشــویم. او بــا طرح این ســؤال که چرا ما باید با عربستان روابطی داشــته باشــیم که در نتیجه آن، این همه گرفتــاری بــرای خودمان و منطقــه ایجاد شــود، تصریح کرد: آقای هاشــمی کســی بود که میتوانســت این کار را انجام دهد. کمــا اینکــه در داخــل هم مدیریــت خود را بــرای بازســازی، برای عمــران و آبادی، برای سدسازی ...و نشان داد. حال بگویید چرا چنیــن فردی باید ۰۲ ســال در کشــور منــزوی باشــد؟ پاســخ روشــن اســت؛ در کشــور جریانی وجــود دارد که نمیخواهد افراد قوی، خدمتگزار و افرادی که صادق هستند و میتوانند فعالیت داشته باشند، به جامعه و کشور خدمت کنند. مهاجری در ادامــه از آنچه تســلط مداحــان خواند، انتقاد کرد و دلیل آن را در این دانســت که روحانیــون کار اصلی خود را رها کردهاند و این باعث شــده که مداحــان بر همه چیز مســلط بشــوند و تعیین سیاســت و خط مشی دینی بکنند و مجالس را اداره بکنند.

او بــا بیــان اینکــه چندیــن ســال پیش خدمــتآقــ­ایجــوادیآ­ملــیگفتــ­م کــه مداحــان خیلــی دور برداشــتها­ند و خرابکاریهـ­ـایزیــادی­میکننــد.مثــالً خــواب و خیال نقل میکننــد، حرفهای بیســند و گاهی اوقات حرفهای شــرک آلود میزنند، اظهار کرد: جواب ایشان این بــود که علت این اســت که مــا روحانیون، منبر نمیرویم و به ســراغ کارهای دیگری رفتهایم و چون ما این کار را نمیکنیم، آن مداحان میداندار شــدهاند. مدیرمسئول

روزنامــهج­مهــور ایســالمیگ­فــت: حرفشان حرف حســاب است، بنابراین مقصــر خــود روحانیــت اســت کــه منبر و مســجد را رهــا کــرده اســت و بــه مســائل دیگری چسبیده است. این افراط در ورود به سیاست آفت شــده است و اگر تعدیل بشود، به اندازه باشد و تقسیم کار صورت گیرد عدهای اهل مســجد باشند و عدهای هم اهل کارهای دیگر، و اینجور نباشــد که مســجد را به امــان خودش رهــا کنند و به دســت مداحان بســپارند، آنوقت مشکل حل میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.