ماجرای نصب ابزار جاسوسی در خودروی مسئوالن

دومینجلسهر­سیدگیبهاته­اماتگروهعظ­امبرگزارشد

Iran Newspaper - - News -

گروه سیاســی / عباس ایروانی فرزنــد رضا، تحصیالت دیپلم، مســئول هلدینگ عظــام در حالی دفاعیات خــود را در دادگاه آغاز کرد که او هم همچون بسیاری از متهمان پیش از خود که در دادگاه مفاســد اقتصادی محاکمه شدند، فعالیتش را رشادت در دوره تحریم مینامد.

در دومیــن جلســه دادگاه رســیدگی به اتهامات گــروه عظام مبنــی بر قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو که در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران و مفســدان اقتصادی به ریاســت قاضی صلواتی برگزار شد، عباس ایروانی متهم ردیف اول پرونده، خود را بدون سابقه کیفری معرفی کرد. این در حالی است که ایروانی به گفته قاضی صلواتی در سال 66 به اتهام ارتشا و اختالس بازداشت شده بود.

ایروانــی در ادامــه تعریــف و تمجیــد از خــود و عملکــردش گفــت: در ایــن ۰۳ ســال فعالیــت باعــث رونــق اقتصــادی شــدم و خداونــد شــاهد اســت که در ایــن ســالها بــرای دور زدن تحریمهــا چــه رشــادتها کــه بــه خــرج نــدادم و در مــدت ۹ مــاه بازداشــت چــه مشــکالتی متحمــل شــدم. بــرای چهــار هــزار نفــر بــه طــور مســتقیم و ۰۳ هــزار نفــر بــه طــور غیرمســتقی­م اشــتغالزا­یی و از خروج ۰۵۳ میلیــون دالر از کشــور جلوگیری کردهایم. همچنین ســاخت مجموعههای گردشگری و رفاهی از جمله اقدامات ما بوده است که البته برخی رسانهها کارهای خیر ما را پوششی برای اقدامات خالف دانستهاند.

به گزارش ایرنا، متهم ایروانی اضافه کرد: شــاکی ما فقط معاونت اقتصادی اطالعات سپاه است و حدود ۰1 سال قبل آنها در دفتر ما وارد شدند و تمام اسناد را ضبط کردند. من تقاضای اســترداد اموال خود را از نهاد مذکور کردم و البته هر بار این نهاد اتهامات جدیدی را به من نســبت داد و ســرانجام طی نامهای به این نهاد بیان کردم که عباس ایروانی حاضر است کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود را به جمهوری اسالمی ایران بدهد. در سال ۶۹ پروندهای علیه من درست و اواخر فروردین ۷۹ اموالم در گمرک ضبط شد. ■ نصب ابزار جاسوسی در خودروی مسئوالن

در ادامه جلسه دادگاه ایروانی به یکی از اتهاماتی که در این پرونده عنوان شد پرداخــت که آن، نصب ابزار جاسوســی در خودروی مســئوالن بــود. او در این باره گفت: یکی از موضوعاتی که به ما نسبت دادند، این بود که در خودروی مسئوالن ابزار جاسوســی قرار دادهایم در حالی که هزار قطعه وارد کشــور میشــود و از کجا معلــوم قطعــه EUC که ابزار جاسوســی دارد، در کدام خودرو قــرار میگیرد. این متهم در دفاع از اتهام رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو هــم گفت: به کارکنان شــرکت عظام و ســایر متهمان گفتــه بودند اگــر در اقرارها بنویســید که فالنــی (عباس ایرانــی) دســتور داده اســت، در مجازاتتان تخفیف داده خواهد شد؛ بنابراین اقرار در زندان درست نیست. قاضی بار دیگر به متهم تذکر داد و از او پرســید: شــما باید تشــخیص دهی که اقرار درست هست یا خیر؟ نمیتوانی برای دادگاه تعیین تکلیف کنی؛ مواظب اظهارات خود باش. ■ دستورگموگو­رشدنبهیکیا­زمتهمان

رئیس دادگاه با اشاره به نام چند نفر از متهمان همچون خاتمیپور، روغنیها و رفیعی خطاب به متهم گفت: دســتکاری در واحد لجســتیک عظام تأیید شده اســت که متهم پاســخ داد: اگر عظام دســتوری داده قبول اســت؛ ما یک کتابچه مرامنامه اخالقی داریم و در آن مواردی را نوشــتهایم. قاضی گفت: خوب اســت آن را بخوانید.

خاتمیپــور میگویــد جهــت ترخیــص محمولــه در گمــرک بــه 11 نفر رشــوه پرداخت کرده اســت که شــماره حســاب هــم نمیدادند. متهم گفــت: این آقا با شرکتهای زیرمجموعه ما قرارداد دارد و خودشان باید جواب دهند.

قاضی گفت: روغنیها میگوید ایروانی در واتساپ گفته که خاتمیپور خودش را گم و گور کند که این عبارت «گم و گور» هم دقیقاً ذکر شــده اســت که متهم در پاســخ گفت: این موارد را در بازجویی گفتهاند. نمیشــود که برای تبرئه خودشان برخی مسائل را به بنده منتسب کنند.

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان در پاسخ به این ادعای متهم ایروانی که مجموعاً مبلغ ۵1 میلیون تومان به عنوان رشــوه پرداخت شــده اســت، گفت: آنچه که از منزل یکی از متهمان در گمرک کشــف شــد، حدود ۰۰1 عدد سکه طال بــوده کــه حســب اقاریر وی یکســوم آن هدایایی بــوده که از جانب همدســتان و دوستان شما (ایروانی) پرداخت شده است.

ادامه رسیدگی به این پرونده به صبح یکشنبه موکول شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.