بررسینحوهت­قنینبراساس­سیاستهایکل­ینظامقانون­گذاری

Iran Newspaper - - News -

د ر پ ـ ـ ی ا ب ـ ـال غ سیاســتهای کلــی نظــام قانونگــذا­ری از ســوی رهبر معظــم انقالب، نهادهای مرتبط و مخاطب این سیاســتها برای بررسی این ســند ۷1 بندی و پیدا کردن راههای اجرایی شــدن آن به تکاپو افتادهاند. روز گذشــته در همین راســتا، جلســه بررسی نحــوه تقنین بــر اســاس سیاســتهای کلی نظام قانونگــذا­ری با حضور علــی الریجانی رئیــس مجلس، محمــد جعفری مشــاور و رئیس حوزه ریاســت مجلس، لعیا جنیدی معــاون حقوقــی رئیس جمهوری، حســین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس، محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه، عباســعلیک­دخدایــیعض­ــووســخنگ­وی شــورای نگهبــان، محمدرضــا باهنــر عضــو مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام، کاظم جاللی رئیس مرکــز پژوهشهای مجلس و غالمرضا کاتب رئیس کمیســیون آییننامه داخلی مجلس برگزار شــد. به گزارش خانه ملت، در این نشســت مباحثی درخصوص اصالح روند تقنین بر اســاس سیاســتهای کلی نظام قانونگذاری ابالغی از ســوی مقام معظــم رهبری مــورد بحــث و بررســی قرار گرفت. در این نشســت مقرر شد کمیتهای با محوریتمعاو­نتقوانینمج­لسوباحضور نمایندگانـ­ـی از قــوه مجریــه، قــوه قضائیــه، شوراینگهبا­نومجمعتشخی­صمصلحت نظــامجهــ­تبررســیپی­شــنهادهاب­ــرای نحــوه اصــالح روند وضــع قوانین بر اســاس سیاستهایکل­ینظامقانون­گذاریابالغ­یاز سویمقاممعظ­مرهبریتشکی­لشود. ■ همایش04سال­قانوناساسی آذرماهبرگز­ارمیشود

دیــروز همزمان با این جلســه، نشســت خبــری اولیــن همایــش «۰4 ســال قانــون اساسیجمهور­یاسالمیایر­ان،ظرفیتها، دســتاورده­ا و چشــمانداز­ها» بــا حضــور ســیامک رهپیــک عضــو حقوقدان شــورای نگهبــان و دبیر این همایش برگزار شــد. به گفتــه رهپیــک، این همایــش ۲ مــاه دیگر و همزمــان بــا روز تصویب قانون اساســی در ۲1 آذر برگزار میشــود. به گــزارش ایرنا، وی با بیان این که قانون اساســی ســتون فقرات در مدیریت نظام تقنینی کشور است و سایر قوانیــن بر اســاس قانون اساســی ســنجش میشــوند، گفــت: باید بــه آرمانهــا در گام دوم انقالب چه در ســطح عمومی و سطح نخبگان بیشتر توجه شود، الزم است بیش از گذشــته به قانون اساســی اهتمام شــود و همایش قانون اساســی به عنــوان یک نهاد و دبیرخانه شکل بگیرد و به صورت علمی بیشــتر به قانون اساســی توجه شود. رئیس پژوهشــکده شــورای نگهبــان ادامــه داد: در این همایش میخواهیــم این را بیان کنیم که ظرفیتهای مغفولی در قانون اساســی وجــود دارد و بــرای آن راهکارهایـ­ـی بایــد پیدا شــود، زیرا اهداف بلند و دســتاورده­ای فوقالعــاد­هایدرحوزهه­ــایمختلــ­ف داشتهایم، اما در عین حال باید به آن توجه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.