تعبیر بعضی گروهها از وحدت «همه با من بودن» است

Iran Newspaper - - News - گپوگفت

گفته میشــود که اختالفات میان جبهه پایــداری و طیــف اصولگرایــ­ان میانهرو نزدیــک به آقای الریجانــی در انتخابات پیــش رو اصولگرایــ­ان را در دوراهــی انتخاب میــان آنها قرار خواهــد داد، به باورتان انتخاب مجموعه جریان اصولگرایی چه خواهد بود؟

قطعــاً مــا مخالــف هــر نــوع رقابــت درونــی در جریــان اصولگرایــ­ی کــه منجــر به تضعیــف ایــن جریان و کم شــدن شــانس پیروزیمــا­ن در انتخابــات باشــد، هســتیم. در عیــن حــال معتقدیم تضارب آرا و ســلیقههای مختلف در جریان اصولگرایی میتوانند فعالیت خودشــان را داشــته باشند اما باید چارچوب وحدت و انسجام را حفظ کنند. نیروهای ارزشی و انقالبی که دلسوز نظام هستند باید جبهه جریان اصولگرایی را تقویــت کننــد. ما بایــد از حالت جزیرهای خارج شــویم و به مجموعــهای واحد تبدیل شــویم در غیر ایــن صورت ممکن است نتوانیم نتایج مطلوب را در انتخابات به دست بیاوریم. متأســفانه بعضــی از گروههایــی کــه در جریــان اصولگرایــ­ی هستند اعتقادات خاص خودشان را بیان میکنند و به دنبال آن هســتند که وحدت را در «همه بــا من بودن» ببینند، حال آنکــه وحدت در «همه با هم بودن» اســت و این گروهها باید از سهمخواهیها­یشــان کوتاه بیایند و جریان اصولگرایی را به عنوان یک جریان سیال و پویا و رو به جلو ببینند که تمایلی به پس رفت و ارتجاع ندارد. حاال اینکه هر یک از احزاب و گروهها از جمله پایداریها یا آقای الریجانی و نزدیکانش بخواهند ساز جداگانهایب­زننداگردره­ارمونیبامج­موعهاصولگر­ایانباشد به کنسرتی تبدیل میشوند که موسیقیاش دلنشین است. اما اگر کسی ساز ناکوک بزند قطعاً او را در کنسرت اصولگرایی راه نخواهیم داد و باید برود برای خودش تک نوازی کند. اگر کسی مخالف فهرست مشترک است میتواند برود لیست جداگانه ببندد اما دیگر نمیتواند بگوید لیست من لیست اصولگرایان است؛ باید بگوید لیست من لیست پایداری است. پس اینکه اعالم شــده شــورای هماهنگی اصولگرایان در قم فهرست پیشنهادی خودشــان را ارائه کردند که مطابق دوره گذشــته دو چهره از طیف پایداری در آن حضور دارند و شامل علی الریجانی نشده است را در همین راستا تبیین میکنید؟

اســتان قــم به لحــاظ وجــود علمــا، جامعه مدرســین و جامعــه روحانیت مبــارز وضعیت خاص خــودش را دارد. قطعــاً اصولگرایــ­ان هــم در چارچــوب جامعتیــن حرکــت میکنند هر کســی هم کــه در قم بخواهــد دم از اصولگرایی بزنــد و خط و مشــی اصولگرایی را طی کنــد باید مورد تأیید این تشــکلهای روحانی قرار بگیرد. حاال آنها ممکن اســت در مصادیــق دخالــت نکننــد ولی به هر حال بــرای ما مهم اســت کــه بدانیــم جامعتین نظرشــان نســبت به یــک فرد یــا جریان چیســت. حاال ممکن اســت احزابی هــم دور هم جمع شــوند و شوراهایی هم درست کنند؛ اما ریشهدارتری­ن گروههایــی کــه االن در میــان اصولگرایــ­ان حضــور دارنــد، جامعتین است. بــه نظر میرســد جز ایــن ماجرای اختــالف میــان تندروها و میانهروها در جریان اصولگرایی طیفی ظهور کرده اســت که خود را مصداق تعبیر جوان انقالبی میداند و نه تنها در برابر اصالحطلبــ­ان کــه در برابــر نســل اول و دوم اصولگرایان هم ایستاده اســت. ارزیابیتان از توان مانور این طیف نوخاسته چیست و آیا فکر میکنید بتوانند فعالیت سازمان یافتهای را برای خود سامان دهند؟

مــا در بحــث گام دوم انقــالب کــه قطعــاً بنا بــه توصیه رهبــری بــرای ما نقشــه راه اســت، این اســت که به ســمت جوانگرایــ­ی برویــم. منتهــا بعضیهــا ایــن جوانگرایــ­ی را بــرای انتخابــات میخواهنــد؛ ولــی ما بــرای تــداوم انقالب میخواهیم.

زیرا معتقدیم تداوم انقالب به دســت جوانان ما اســت کــه وارثان ارزشهای بلند انقالب و دفاع مقدس هســتنند. ســوء اســتفاده کــردن از عنــوان جوانــان بــرای رأی آوردن ممکــن اســت در هر دو جنــاح رخ بدهد و به نظر میرســد که اگر تعریف درستی از جوانگرایی نداشته باشیم، نتوانیم بــه هدف بلندی که خواهان آن هســتیم، دســت پیدا کنیم. اگر ما شــعار سیاســی را کــه رهبری انقالب دادند با مســائل سیاســی و انتخابــات گره بزنیــم، ممکن اســت اصل ماجرا تحتالشعاع قرار بگیرد و از مسیر اصلی خود منحرف شود و بــه سرنوشــت شــعارهایی ماننــد عدالت و مهــرورزی ...و دچار شود که از آنها سوء استفاده شد. متأسفانه طرح برخی مواضع در آستانه انتخابات پیرامون این موضوع این شائبه را ایجاد میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.