ائتالف اعتدالیون و اصالحطلبان به نفع دو طرف است

Iran Newspaper - - News -

سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسالمی ائتالف اعتدالیون و اصالحطلبــ­ان در انتخابــات مجلــس آینــده را بــه نفــع دو طرف دانســت. مهــرداد الهوتــی در گفتوگــو با ایســنا، دربــاره فعالیــت جریانــات اعتدالی در انتخابــات مجلــس آینــده، اظهــار کرد: احزاب مســتقل در قالــب اعتدال فعالیت میکنند، شــخصیت اعتدالیون هم اســتقالل است ولی اگر بنا باشد ائتالفی صورت گیرد، این ائتالف بین مســتقلین و اصالحطلبان خواهد بود. وی افزود: من معتقدم ائتالف مســتقلین و اصالحطلبان در انتخابات آینده به نفع دو طرف است.

نماینده لنگرود در مجلس یادآور شــد: اصولگرایان حرکتهایی را تحت عنــوان جمنــا آغاز کردهاند و افراد را مورد شناســایی قــرار میدهند. در مورد آقــای قالیباف اخباری ندارم ولی با روحیاتی که از ایشــان ســراغ دارم، بعید میدانم که ایشان وارد موضوع لیست و این گونه مباحث شود اگرچه ممکن است یک نگاه کلی به انتخابات مجلس داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.