مراقبباشید!

Iran Newspaper - - News -

هرچنــد رونــد صعودی شــاخص کل بورس تهران در ماههــای اخیر این بــازار را جذاب کرده و تعــداد متقاضیــان برای ورود به این بازار افزایش یافته اســت ولی کارشناســا­ن بــه تازه واردها توصیه میکنند که با احتیاط گام بردارند. به غیر از حرفهایها که میدانند چه سهمی را بخرند و بفروشــند، پیچیدگیهای بازار ســرمایه و ضــرورت برخورداری از اطالعات، خطرهایی هــم برای غیرحرفهایه­ا دارد. اما این به معنای این نیســت که این بازار محل مناســبی برای ســرمایهگذ­اری نیست چرا که با روش درست تازهواردها هم میتوانند از رشد این روزهای بورس نفع ببرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.