فعًال تخفیف پای معامله

پاسخ کارشناسان به سؤال روز مردم «قیمت مسکن تا کجا کاهش مییابد؟»

Iran Newspaper - - News - سهیال یادگاری خبرنگار

«بــه قیمــت رســیده، کمتــر از قیمــت منطقــه، تخفیــف پــای معاملــه، جای چونــه دارد و...»ایــن جملههــا را تقریباً کنــار 80 درصــد آگهیهــای اجــاره یــا فــروش ملــک ایــن روزهــا میتوانیــد ببینید. ظاهــراً بــازار مســکن بــه کــف قیمــت خودش نزدیک شــده اســت، اما برخی چنیــن بــاوری ندارند و میگوینــد، روند نزولی ادامه دارد. ورود به نیمه دوم ســال و کاهش تقاضا موجــب کاهش قیمــت پیشــنهادی در بازار مســکن شده و کاهش قیمتها در این بازار شروع شده است. در بــازار امــاک، عــدهای خریدارنــد و عــدهای فروشــنده؛ امــا بــا شــرایطی که در دو مــاه اخیــر در ایــن بــازار بــه وجود آمــده هم خریداران و هم فروشــندگا­ن نســبت به انجام معامله تردیــد دارند. خریداران به خاطر از دست دادن خرید اقتصادیتــ­ر در انتظــار کاهــش بیشــتر قیمت مسکن نشستهاند و فروشندگان نمیخواهنــ­د ملــک خــود را بــا قیمتی پایینتــر از قیمــت مــورد نظرشــان یــا بازار بفروشــند که بعداً نتوانند چیزی را جایگزین آن کنند. در ایــن میــان، فعــاالن بــازار مســکن تحلیلی کــه از این بــازار ارائه میدهند، افت بیشــتر قیمتها در ماههای آینده در بازار مسکن است، گرچه شماری هم میگویند، این کاهشها بهدلیل کاهش دادوستد است نه کاهش هزینه ساخت. ■ بااینقیمتن­میخرند در یکی از بنگاههای معاماتی در شرق تهــران، مالکی برای فــروش واحد خود بــه بنگاه آمده اســت. مشــاور اماک به او میگویــد: «اگر میخواهی بفروشــی، ملــک شــما متــری 10 میلیــون تومــان قیمــت دارد» ناگهــان مالــک از کــوره درمــیرود و میگویــد: «چرا تو ســر مال میزنی، توی این منطقه که واحد نوساز بــا امکانــات؛ متــری 12 تومــان اســت». امــا مشــاور امــاک میگویــد« درســت اســت، نوســاز متــری 12 تومــان قیمت دارد، اما کسی نمیخرد، حتی متری 11 میلیون تومان هم متقاضــی ندارد، اگر میخواهید بفروشید با متری 10 میلیون تومان مشتری پیدا میشود.» اگــر گذرتــان ایــن روزهــا بــه بنگاههــای معامــات امــاک افتــاده باشــد، ایــن بحثهــا در بیشــتر بنگاههــا شــنیده میشــود. وقتــی در بهــار امســال رشــد قیمــت مســکن برخاف ثبــات قیمتی بهار ســالهای گذشــته، صعودی شــد، فعــاالن بــازار تصــور نمیکردنــد که در تابســتان، قیمتها با افت مواجه شود، چــون ایــن فصــل همیشــه بهعنــوان فصل معامات و رونق در بازار مســکن شناختهمیشو­د. اما افت شدید معامات از رسیدن رکود زودهنگام به بازار مسکن در فصل رونق خبر میداد. بهدنبال کاهش معامات قیمت مســکن در مــرداد و شــهریور رو بــه کاهــش نهــاد، طــوری که بر اســاس آمارهای بانک مرکزی قیمت مسکن در انتهای شهریور نسبت به ماه مرداد 2.8 درصــد کاهــش را تجربه کرد و شــهریور امســال بــرای دومین مــاه پیاپــی، تورم ماهانه مسکن در تهران منفی شد. ■ دلخوشیبهبا­زارهایمواز­ی متقاضیــان در صــف خرید مســکن، در انتظار کاهش بیشــتر قیمتها هستند، آنها بــرای انتظار خود شــواهدی دارند. آنهــا ثبات نرخ تــورم و قیمتهای ارز و ســکه را دلیلی بر احتمال کاهش بیشتر قیمت مسکن عنوان میکنند. افشــین پروینپور، عضو ســابق شــورای عالــی مســکن در پاســخ به ایــن انتظار متقاضیان به «ایران» میگوید: با ادامه رکــود در خریــد و فــروش انتظار کاهش قیمت مســکن انتظاری درســت است. بــا توجــه به اینکه قیمت مســکن ســال گذشته و اوایل امسال بشدت باال رفت، قیمــت آن به اشــباع رســید. بــه همین دلیل اگــر در اقتصــاد یا بازارهــای دیگر اتفــاق غیرمنتظــر­های رخ ندهــد افــت قیمت دور از انتظار نیست.» ■ کاهش02 درصدی پروینپور این استدالل را دارد که با توجه

به کسادی بازار، فروشندهها و مخصوصاً کســانی که نیــاز بــه نقدینگــی دارنــد از قیمتهــای پیشــنهادی کوتــاه میآیند و ملک خــود را با قیمتی کمتــر از عرف بــازار عرضــه میکننــد. او میگوید:«بــه نظــر میرســد افــت قیمتها با شــیب مایمــی ادامه خواهد داشــت و کاهش 15 تــا 20 درصــدی قیمــت مســکن در ماههای آینده انتظار میرود.» پروینپــور، بــر این نکته هــم تأکید دارد «که اگــر دولت برنامههایـ­ـی مانند اخذ مالیــات از معامات مســکن را اجرایی کند قیمت مســکن، از 30 تــا 40 درصد افت میکند.» ■ قیمتهاتحتف­شارمعامالت اما برخاف نظر، عضو ســابق شورای

عالــی مســکن، بیــتاهلل ســتاریان، تحلیلگر اقتصاد مسکن آمار مربوط به کاهش قیمت مسکن را بهخاطر افت معامــات میداند و میگویــد «اصاً منطقــی و علمــی نیســت، وقتی افت شــدید معامات اتفاق افتاده بگوییم قیمت مســکن کاهشی اســت. زمانی میتوانیــم بگوییــم قیمــت مســکن پاییــن آمده که برای مثــال در این ماه و مــاه بعد تعــداد معامات مســاوی باشــد نه اینکه تعــداد معامات افت 70 درصــدی نســبت بهمدت مشــابه در سال قبل یا افت نسبت به ماه قبل را داشــته باشــد.افت معامات نشان میدهد معامات اندکی که در مرداد یــا شــهریور صــورت گرفته در شــرایط

عادی نبوده است. ما میگوییم شرایط معامله شــرایط مســاوی نبوده اســت و افــت قیمتها بیشــتر به ایــن دلیل بوده که در همین تعداد کم معامات کسانی که نیاز به نقدینگی داشتند و به اصطاح پول الزم بودند ملک خود را با قیمت کمتری فروختند.» ســتاریان بــا مقایســه تعــداد معامات امســال و ســال قبــل میگویــد «ســال قبــل در ایــن مــاه در کل کشــور حــدود 60 هــزار معامله داشــتیم، اما شــهریور امســال تعــداد معامــات بــه کمتــر از 5 هــزار معاملــه افــت کــرده اســت کــه نشان میدهد مسکن با معامله نشدن، قیمــت خــودش را حفظ کرده اســت و حتی با معامله نشــدن قیمت مســکن میخواهد، دوباره باال برود.» به اعتقاد این تحلیلگر اقتصاد مســکن «فقط فروشندگانی که نیاز به نقدینگی دارند، حاضرند ملــک خود را با قیمت کمتری بفروشند. اصاً نمیشود با آمار کم معامات، ادعــای کاهش قیمت را داشته باشیم.» ■ بازگشتقیمت افــت نرخ ارز از یک ســو و کاهش تعداد معامات از سوی دیگر دست به دست هم دادهاند تــا این روزها دیگر تقاضای سوداگری مســکن برای ورود سوداگران مهیــا نباشــد و انگیــزهای هــم بــرای تقاضای سوداگری دیده نشود. مهــدی روانشــادن­یا، کارشــناس بــازار مســکن بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع میگوید« سال گذشته قالب پیشبینی در بازار مســکن این بود که رشــد قیمت مسکن تا پایان سال ادامه دارد و در سال 98 پایــان افزایــش قیمــت را خواهیــم داشــت.اما بــازار مســکن برخــاف پیشبینیها بهدلیل هیجانات حاکم بر بازارهای موازی، در بهار امســال با رشد کم سابقهای مواجه شد.» بــه اعتقــاد ایــن کارشــناس بــازار، افت قیمت مســکن تــا رســیدن قیمتها به قیمت اسفند سال گذشته ادامه دارد. او معتقــد اســت، دو اتفــاق در بــازار مســکن افتاده که یکی حساسیتزدای­ی عمومــی از بازار مســکن و دیگری رفتن ســودجویان از ایــن بــازار اســت کــه دو اتفــاق مثبت در بازار مســکن اســت. در حــال حاضر تقاضای بــازار برای بخش مصرف است. روانشــادن­یا، بــا توجه به شــواهد حاکم بــر بــازار معتقــد اســت «بــا توجــه به حساســیتزد­ایی از بــازار مســکن و کاهــش قیمتهــا در ماههــای آینــده متقاضیان وارد بازار میشوند و تعداد معامــات با توجه به نیازی که در بازار وجــود دارد نمیتوانــد تــا پایــان ســال کاهشی باشد. چون ماهانه 6 تا 7 هزار مســکن آمــاده بهرهبرداری میشــود. اگــر تــا پایــان ســال در اقتصاد شــرایط غیرمنتظرها­ی پیش نیاید، افت قیمت مسکن ادامه دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.