ثبات هزینه ساخت

Iran Newspaper - - News -

فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مســکن، علت ثبات و کاهش قیمــت مســکن را ثبــات قیمــت در بــازار مصالــح میدانــد و میگویــد: «بــا توجه بــه اینکه قیمــت مصالــح در ماههــای گذشــته ثبــات داشــته، به این دلیل هزینه تولید افزایش نداشــته اســت، بنابراین میتوان در انتظار کاهش بیشــتر قیمت مسکن بود. اما با توجه به رکود بازار، بازگشــت رونق و روان شدن خرید و فروش فعاً منتفی اســت.» این تحلیلگر بازار مسکن نیز معتقد اســت« در ماههــای آینده، فروشــندگا­نی که بــه وجه نقد نیــاز دارند، ملک خود را بــا قیمت کمتری بــرای فــروش عرضه میکنند.» با توجــه به تحلیلهای کارشناســا­ن و آنچه آمار میگوید بهنظر میرسد انتظار متقاضیان برای کاهش بیشــتر قیمت مســکن انتظاری بــه دور از واقعیت نیســت و بازار اماک و مســتغات با روندهای قیمتی جدید روبهرو میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.