«بداهه» ۸۱ مهر به روی صحنه میرود

Iran Newspaper - - News - ندا اکبری خبرنگار

پــروژه «بداهــه» تــازه تریــن اثــر آرونــد دشــتآرای از ۸۱ مهــر در تماشــاخان­ه ایرانشــهر، ســالن ناظــرزاده کرمانــی اجــرای خــود را آغــاز خواهــد کــرد. بــا گرفتــن مجــوز از اداره کل امور هنرهای نمایشی آروند دشتآرای در سالهای گذشــته نمایشهــای پرمخاطبی مثل «دربــاره تصویــرت از مــن تجدیــد نظر کن»، «لنــدن، رم، تهران، آمســتردام» و «باغبــان مــرگ» را روی صحنــه بــرده اســت. دشــتآرای اخیــراً بــرای ســاخت اولین فیلم سینمایی خود هم دورخیــز کرده اســت. فیلمی بــا عنوان «در نبــود کارگــردان» بــا فیلمنامــه­ای به قلــم نغمه ثمینی و ســرمایهگذ­اری احســان رسولاف و امیرکیوان صالحی. اجراگــران نمایــش جدیــد دشــتآرای (بهترتیبالف­بــا) عبارتنــد از: ســتاره پسیانی، دیبا خاتمی، آروند دشتآرای، کاظمسیاحی،علیشادمان،امیراحمد قزوینی، الهام کردا، رضا کیانیان، سهیل مســتجابیا­ن، فاطمــه نقــوی و ماریــن ونهولک. نمایــش «بداهه» یک پروژه پژوهشی اســت که به تنگناهای زندگی میپــردازد و بلیــت فروشــی آن ظهــِر یکشنبه در سایت «ایران نمایش» آغاز خواهد شد. ■ بداهه ■ کارگردان: آروند دشت آرای ■ بازیگران: ستاره پسیانی، دیبا خاتمی، آروند دشتآرای، کاظم سیاحی، علی شادمان ■ مکان اجرا: تماشاخانه ایرانشهر ■ تاریخ اجرا: از 18 مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.