اکران نسخه ترمیمشده «دندان مار»

Iran Newspaper - - News -

کانــون فیلم خانه ســینما، در تازهتریــن برنامــه خود، نســخه ترمیــم شــده فیلم «دنــدان مــار» اثر مســعود کیمیایــی را بــه نمایــش خواهــد گذاشــت. بعــد از تماشــای فیلم هــم احمــد طالبینژاد، خســرو دهقــان و ناصر صفاریــان (دبیر کانــون فیلم)، در نشســتی دربــاره فیلم صحبــت خواهنــد کــرد. این برنامــه در تاریخ یکشــنبه، 4۱ مهر، ســاعت ۸۱، در ســالن ســیفاهلل داد، برگزار میشــود و عاقهمندان میتوانند به نشانی تهران، خیابــان بهــار جنوبی، خیابان ســمنان، شــماره ۹2، خانــه ســینما، مراجعــه کننــد. «دنــدان مــار» یکــی از فیلمهای تحسینشــده مســعود کیمیایــی در کارنامه سینمایی او بعد از انقاب است که در ســال ۸6۳۱ ســاخته شــده است و توانست در جشنواره فیلم برلین هم به نمایش دربیایــد و جایزه خرس طایی این جشــنواره را هم برنده شــود. فرامرز صدیقــی، گلچهــره ســجادیه و احمــد نجفی از بازیگران این فیلم هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.