تهران‌میزبان‌تهران ‌یها

برنامههای روز و هفته تهران چه ویژگیهایی دارد

Iran Newspaper - - News - فائزه مشایخی خبرنگار

بیش از 200 ســال از تعیین شــهر تهران بــه عنوان پایتخت کشــور میگــذرد و در این دو قرن تهران ناظر اتفاقات و وقایع تاریخی بســیاری بوده و ایــن اتفاقات در مســیر خود شــرایط شــهر را تغییــر داده اســت. تا امروز با تهرانی روبهرو هستیم کــه بــا آن طهران گذشــته بســیار تفاوت دارد. اســناد و منابع معتبری که از متون تاریخی و جغرافیایی کهن به دســت ما رســیده نشــان میدهد قطعاً طهران در قرن ششم و در هنگام یورش مغولها از آبادیهای سرســبز و پرجمعیت شمال ری بوده و در همین زمان خیل عظیمی از مردم ری به تهران مهاجرت میکنند و بهگفتــه بســیاری از تهرانشناسـ­ـان از اینجا به بعد اســت که ایــن آبادی وارد مرحله تازهای از توســعه میشــود. شهر شــدن تهــران امــا از دوره شــاه عبــاس پادشــاه صفوی شــروع میشــود، نامش بیشــتر ســر زبانها میافتد و این مســیر بــه دوران قاجــار میرســد. نوروزســال ۵۶۱۱ آقامحمدخــ­ان قاجــار در طهــران تاجگذاری میکنــد و طهران را به عنوان مرکز پادشــاهی خود معرفی میکند. از آن هنــگام تا به امروز طهــران به عنوان پایتخــت ایــران شــناخته میشــود. بــا این حــال تــا انقــاب مشــروطه طهران عمدتاً با عنوان دارالخافه شناختهشده بــود. بویــژه اینکــه در زمــان ســلطنت ناصرالدینش­اه و مظفرالدینش­اه، مرکز پادشــاهی مملکــت محروســه ایــران به «دارالخافــ­ه ناصــری» و «دارالخافــ­ه مظفــری» شــهرت داشــت و باالخــره مردادمــاه ۵۸2۱ فرمان مشــروطیت به امضــای مظفرالدیــ­ن شــاه قاجار رســید و اولین جلســه مجلس شــورای ملی در ۴۱ مهر همان ســال در کاخ گلستان و در حضور شــاه قاجار تشــکیل و برای اولین بــار ایــن شــهر در فرآینــدی قانونــی بــه عنوان پایتخت ایران معرفی شد.

مردادمــاه ســال ۵۹۳۱ اعضــای شــورای اسامی شــهر تهران ارائه طرح پیشــنهادی به شــورای فرهنگ عمومی کشــور را تصویــب کردنــد و پــس از طــی مراحــل قانونــی، در نهایــت ۴۱ مهرماه بهعنــوان «روز پایتخــت» در تقویــم عمومــی کشــور بهثبــت رســید وطــی سهســال گذشــته برنامههــا­ی متنوعــی در تهــران بــه بهانــه ایــن روز برگــزار میشــود. امسال هم مجموعه مدیریت شــهری به بهانــه روز و هفته تهــران و با هــدف بازشناســی هویت این کانشــهر، برنامههــا­ی متنوعــی بــا نامگــذاری هر روز تحــت یک عنوان بــه ترتیب جمعه 2۱ مهــر «روز تهرانگــرد­ی»، شــنبه ۳۱ مهــر «روز آیینهــای مذهبــی از ری تــا شــمیران»، یکشــنبه ۴۱ مهرمــاه «روز تهــران»، دوشــنبه ۵۱ مهرمــاه «روز طبیعــت و تاریــخ تهران»، سهشــنبه ۶۱ مهرمــاه «روز پیــاده راههــا و گذرگاههای تهران»، چهارشنبه ۷۱ مهرماه «روز هنر و معماری و شهرســازی» و پنجشنبه ۸۱ مهرماه «روز تهران بزرگ، ایران بزرگ» در سطح شهر تهران برگزار میکند.

غامحســین محمــدی رئیــس مرکز ارتباطــات و امــور بینالملل شــهرداری تهــران ضمــن اعــام برنامههــا­ی ویژه روز و هفتــه تهــران از جزئیــات برگزاری ایــن برنامههــا خبــر داد و گفــت: «از شــاخصترین برنامههــا­ی هفتــه تهــران میتــوان به تهــران گــردی از ری تــا شــمیرانات، همایــش کوهنــوردی خانوادگــی، گردهمایــی پاکســازی کوهســتان، راهانــداز­ی قطار گردشــگری در قلب تهران، بازدید رایگان موزههای تهــران و بازگشــایی مــوزه دخانیــات در روز جمعه 2۱ مهر، آیین نکوداشــت ری و معرفــی آیینهــای مذهبــی تهــران از ری تا شــمیران، افتتاح ســردر بازســازی شــده اداره آگاهــی شــاپور بــه مناســبت روز نیــروی انتظامی و نمایشــگاه عکس آیینهای مذهبی در ایســتگاهه­ای مترو در روز شــنبه ۳۱ مهــر و برگــزاری آییــن نکوداشــت روز تهــران در 22منطقــه تهران اشاره کرد.»

او همچنیــن به برنامههــا و امکانات فرهنگــی کــه در ایــن روز بــرای مــردم تهــران در نظــر گرفتــه شــده اشــاره میکنــد و میگویــد: «عضویــت رایــگان در کتابخانههـ­ـای عمومــی، نیــم بهــا شــدن بلیــت ســینماهای تهــران در روز یکشــنبه ۴۱ مهــر، افتتــاح بوســتان مرضیــه حدیدچــی ویــژه بانــوان، همایــش کوهنــوردی خانوادگــی، برگــزاری نشســت معرفــی فــرش تهــران در موزه فــرش، رویــداد معرفی اراضــی عباسآبــاد بهعنــوان مقصــد تفریحی و گردشــگری جهــان و برگزاری مســابقه عکاســی طبیعت تهران در روز دوشــنبه ۵۱مهرماه، برگزاری جشــنواره قصهگویــی، اختتامیــه جشــنواره روز کودک (تهران شــهری که دوست دارم) اعــان زنگ انشــا و سهشــنبهها­ی بدون خــودرو در روز سهشــنبه ۶۱مهــر از دیگر ویــژه برنامههــا­ی هفتــه تهران اســت.» بــه گفته رئیــس مرکــز ارتباطــات و امور بینالملــل شــهرداری تهــران؛ در هفته تهــران اجرای برنامههایـ­ـی چون افتتاح خانه مــوزه ُلــرزاده، پخش مســتندهای معرفی تهران در موزه ســینما، رونمایی از ۴ خدمت شهرسازی در سامانه تهران من، تور بافت تاریخــی، برپایی گذر هنر در روز چهارشــنبه ۷۱ مهرمــاه، برگزاری همایــش آغازیــن شــورایاری­ها، آییــن نکوداشــت روز تهــران در میدان مشــق، برگزاری نمایشگاه عکس در برج میاد، افتتاح خانه مینایی، اجرای طرح پرســه در شــهر و اجرای مراســم ســالگرد تئاتر ســنگلج در روز پنجشــنبه ۸۱ مهرماه در دستور کار قرار دارد. ■ حســین انتظامــی، رئیــس ســازمان ســینمایی در پیامی به پنجمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی از کوششی نوشــت کــه میتوانــد معــرف تــاش فیلمســازا­ن نوآور در عرصه ســاخت آثار فناوریوصنع­تیباشد. ■ بیســتمین چــاپ کتــاب «زندگانــی علیبنحسین(ع)»نوشتهزندهی­ادجعفر شهیدی، توسط دفتر نشر فرهنگ اسامی منتشرشد. ■ استیوناسپی­لبرگ،کارگردانسر­شناس با انتشــار پســتی در توئیتر از پایــان یافتن کار فیلمبرداری فیلم جدیدش «داســتان وستساید»خبرداد. ■ ســینمای عربســتان فیلــم «کاندیــد ایــدهآل» ســاخته «حیفــا المنصــور» را بهعنــوان نماینــده ایــن کشــور در شــاخه بهترین فیلم خارجی (بینالمللی) اسکار ۰۲۰۲ برگزید. این فیلم که امسال در بخش رقابتی جشــنواره ونیــز یکــی از نامزدهای شــیر طایی بود، روایتگر داســتان یک زن پزشــک اســت که قصد دارد در انتخابات شورای شهر شرکت کند تا جاده منتهی به کلینیکخودر­اتعمیرکندا­ماباچالشها­ی فراوانــی در جامعــه مردســاالر عربســتان روبهرومیشو­د. ■ اســتودیوی دیزنــی قصــد دارد فیلــم زنــده «کارآگاه گجت» را با تهیهکنندگا­ن «عاءالدیــن» یعنــی دن لیــن و جاناتان اریچبسازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.