انگشت اتهام مایکروسافت به سوی هکرهای ایرانی

Iran Newspaper - - News -

مایکروسافت­مدعیشدهکره­ایایرانیتح­تعنوانگروه­یبا نام«فسفروس»بهکارزاران­تخاباتیامر­یکاحملهکرد­هاند. بهگزارش«ایران»، این نخســتین بار نیســت که مایکروســا­فت ادعایفعالی­تهکرهایایر­انیراعلیهش­خصیتهایمخت­لفامریکایا­سازمانهای گوناگون در این کشور مطرح میکند و پیش از این نیز مواردی ذکر شد که البته هرگز اثبات نشــد. این بار مایکروســا­فت ادعا کرده اســت این گروه هکری عالوه بر حمله به حســاب ایمیل برخی از فعاالن عرصه انتخابات ریاست جمهوری و کاندیداها، حمالتینیزب­هحسابایمیل­روزنامهنگا­رانیکهمسائ­لسیاسیرادر­گسترهجهانی و بینالمللی پوشش میدهند انجام داده است. طبق ادعای مایکروسافت، حساب ایمیل برخی از ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز هدف حمله هکرها قرار گرفته است. هرچند ایران هنوز هیچ واکنشی به این ادعای مایکروسافت­نشاننداده است.البتهگفتهم­یشوداینحما­لتدریکدوره­03روزه حدفاصل ماههای آگوست و سپتامبر صورت گرفته و این گروه پس از اینکه در این مدت، 2هزار و 700 بار برای شناســایی حســابهای ایمیل شــخصیتهای­ی خاص اقدام کردهاند درنهایت حساب ایمیل 241 نفر را مورد حمله سایبری قرار دادهاند. گفتنی است گزارش تکمیلی این خبر روز آینده در این صفحه به چاپ خواهد رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.