پشتیبان مالی ارز مجازی فیس بوک پا پس کشید

Iran Newspaper - - News -

یکــی از اعضــای انجمن ارز مجــازی فیسبوک اعالم کــرده از ادامه پشــتیبانی آن صرف نظر کرده است. شرکت پی پال ۴ماه قبل از نخستین شرکتهایی بود که در لیبرا سرمایهگذار­ی کرد. بهگزارش مهر، شرکت پی پال یک شرکت پرداخت آنالین امریکایی است که چهارماه قبل یکی از نخستین سرمایهگذار­ان این ارز مجازی بود. این شرکت اعالم کرد، از مشارکت در انجمن لیبرا کنارهگیری میکند. انجمن لیبرا شامل گروهی از ۸2 شرکت و سازمان است که از توسعه این ارز پشتیبانی میکنند. کنارهگیــر­ی «پی پال» از ســرمایهگذ­اری در لیبرا ضربه بزرگــی به برنامههای مارک زاکربــرگ در عرضــه ارز مجــازی خود میزنــد. فیس بوک قصــد دارد ارز مجازی و بینالمللــ­ی لیبــرا را بــا کمک یک انجمن گســترش دهد تــا به این ترتیــب ادعای قدرتنمایی این شبکه اجتماعی را خنثی کند. این در حالی است که اعضای دیگر انجمن لیبرا از جمله ویزا و مسترکارت نیز چندان تمایلی نداشتند پشتیبانی مالی خود از لیبرا را به طور علنی اعالم کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.