آسیب پذیری در کمین گوشی های اندرویدی

Iran Newspaper - - News -

کارشناســا­ن و متخصصان امنیتی گوگل دریافته و اعالم کردهاند که آســیبپذیر­ی جدیدی در دســتگاهها­ی مبتنی بر سیســتم عامل اندروید ۸ و باالتر وجود دارد که بسیاری از گوشیهای هوشمند برندهای مختلف را درگیر کرده است. بهگزارش ایسنا، متخصصان امنیتی گوگل با انتشار گزارشی جدید اعالم کردهاند که باگ و آسیبپذیری جدیدی در دستگاههای اندرویدی نسخه ۸ و باالتر وجود دارد که بسیاری از گوشیهای هوشمند برندهای مختلف همچون پیکسل 1 و 2، هواوی پــی02، سامســونگ گلکســی اس 7، اس۸ و اس۹ و بســیاری دیگر از دســتگاهها­ی اندروید ۸ و باالتر را تحت تأثیر قرار داده و امنیت ســایبری آنها را با مشــکل مواجه کرده اســت. گفته میشــود، این آســیبپذیر­ی برای نســخههای قبلــی اندروید در دســامبر ســال 2017 میالدی نیز کشــف و گزارش شــده بوده اســت اما حاال به نظر میرســد که روی نســخههای جدیدتر این سیســتم عامل محبــوب و پرطرفدار نیز یافت شده و تأثیر گذاشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.