چراغ سبز عربستان به آتش بس محدود در یمن

Iran Newspaper - - News -

خبرگزاری رویترز با استناد به برخی منابــع در یک گزارش تحلیلــی درباره جنــگ یمن نوشــت: عربســتان ســعودی در حــال بررســی نوعــی از آتــش بــس اســت تــا به جنگی که آبروی ریاض را مخدوش کرده، پایــان دهــد. اگــر چنیــن اتفاقــی رخ دهد تالشهای سازمان ملل برای پایان جنگ یمن هم به نتیجه میرسد.

بهگــزارش رویتــرز، نیروهــای مردمــی انصــاراهل­ل یمــن دو هفتــه پیــش اعــالم آمادگــی کردنــد کــه حمــالت موشــکی و پهپــادی خــود بــه عربســتان ســعودی را متوقــف کننــد. آنهــا از عربســتان هــم خواســتند که اقــدام مشــابهی انجام دهد تــا گامــی مثبــت در جهــت «صلــح همه جانبــه» برداشــته شــود اما عربســتان این پیشــنهاد را بیپاســخ گذاشــت. البته ســه دیپلمــات و دو منبــع آگاه دیگر ســعودی بــه رویتــرز گفتهانــد کــه عربســتان از ایــن پیشــنهاد اســتقبال میکند زیرا پادشــاهی عربســتان بهطــور جــدی در حال بررســی ُفرمهایــی از آتــش بــس بــرای کاســتن از شــدت درگیــری در یمــن اســت. رویتــرز بهنقل از این منابع آگاه نوشت، در همین راســتا، حمالت هوایی عربســتان به یمن بهطــور گســتردهای کاهــش یافته اســت و این میتواند در زمینه دستیابی به راه حل در آینده نزدیک باشد.

خبرگــزاری رویتــرز همچنین نوشــت، یک دیپلمات اروپایی گفته اســت: محمد بــن ســلمان، ولیعهــد ســعودی خواهان خروج از یمن است، از اینرو ما باید راهی بــرای او جهت خــروج آبرومندانه از یمن بیابیم.

یک مقام نظامی برجسته یمنی نزدیک بــه انصــاراهل­ل هم گفته اســت: ســعودیها تماسی را با مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاســی یمن از طریق طرف ســومی برقــرار کردهانــد اما بــه توافق منجر نشــده اســت. زیــرا عربســتان بهدنبــال آتش بس محدود و جزئی است اما انصاراهلل یمن در پی آتشبس همه جانبه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.