کاسبی با فروش اجباری کارت های جعلی سالمت

گزارش «ایران» از اقدام غیرقانونی برخی شرکت ها با صدور کارت الکترونیک هوشمند برای مردم

Iran Newspaper - - News - فریبا خان احمدی خبرنگار

یــک گفتوگــوی ســاده تلفنــی بیــن خوانندگان روزنامه ما و تماس گیرندهای از خانــه بهداشــت در خیابــان ولیعصــر تهران شــکل گرفته اســت. خانــم... برای صــدور کارت الکترونیــ­ک بهداشــت سالمت تماس گرفته که میخواهد کارت هوشمند را به نشــانی آقای مردانی(یکی از آن 0۱ نفــری کــه با او تمــاس گرفتهاند) بفرســتد اما در عوض آقــای مردانی باید موقع تحویــل کارت از مأمورفروش مبلغ 99 هزار تومان از طریق دستگاه کارتخوان شخصی ســیار کارت بکشد. قیمت کارت آنقدر باال نیســت که لحظهای تردید کنی که کاســهای زیر نیم کاســه باشد، فقط 99 هزارتومان.

آقــای مردانــی کــه روحــش از هیــچ چیــز خبــر نــدارد، در تمــاس بــا روزنامــه مــا میگوید: «خانــم... از خانه بهداشــت ولیعصــر تمــاس گرفــت و گفــت برایــم کارت الکترونیک سالمت صادر شده این هم شــماره تلفنش. آیا وزارت بهداشــت چنین برنامهای دارد و شــما این موضوع را تأییــد میکنیــد؟» بالفاصله با شــماره تلفــن تمــاس میگیــرم و ســراغ خانم... را میگیــرم. مردی پشــت خــط میگوید خانم...برایصرفناه­ارتشریفبرد­هاند. از او دربــاره اینکــه این شــماره تلفن برای کجاست و کارت بهداشت هوشمند برای چــه منظوری صادر شــده اســت؟ ســؤال میپرســم. مرد بدون آنکه مشخصاتم را بپرسدتندتن­دجوابمیدهد.خانماینجا مرکز بهداشت ولیعصر است ما زیر نظر خانه بهداشــت تهران قــرار داریم. در پی برنامــه حذف دفترچههای بیمه و صدور کارت هوشمند الکترونیک، سازمانهای بیمهگــر این کار را به خانههای بهداشــت واگــذار کردهاند و مشــخصات بیمه شــده را بهمنظور صــدور کارت در اختیار ما قرار دادهاند. او بیوقفه و بدون ســؤال و جواب بعــدی این را هم بــه حرفهایش اضافه میکند که مبلغ کارت99 هزار تومان است و فقط برای سرپرست خانوار صادر شده و بقیه اعضای خانواده نیز میتوانند هنگام مراجعه به مطب پزشک یا بیمارستان از همینکارتمش­ترکاستفاده­کنند.همین گاف کوچک که برای شهروندان به چشم نمیآیــد کافی اســت که آنها را به اشــتباه بیندازد و کاله گشادی سرشان برود. در این گزارش خبرنگار ما برای بررســی ماجرای یک کالهبــردا­ری تلفنی با ادعــای صدور کارت الکترونیــ­ک هوشــمند بــرای مرتبه دوم با شماره تلفن مرکز تماس میگیرد و ایــن بــار خانــم... تلفــن مرکــز را پاســخ میدهد. در این گزارش به شما میگوییم کــه کالهبــردا­ران بــا چــه شــگردهایی مشتریانشــ­ان را فریــب میدهنــد و اگــر موردچنینکا­لهبرداریها­ییقرارگرفت­ید، چهکنید؟ ■ ادعای دسترســی بــه اطالعات مــردم از طریقکدپستی

وقتــی از خانم منشــی میپرســم این مرکــز چــه خدماتــی میدهــد و بــا چــه هزینــهای، پاســخ اغواکننــد­های دریافــت میکنم: «این کارت الکترونیک هوشمند پیوســت دفترچــه بیمــه میشــود. موقع دریافــت خدمــات ایــن کارت را همــراه بــا دفترچه بیمــه به مرکــز درمانــی ارائه میدهیــد و قیمــت تمام شــده خدمات کمتــر از تعرفه دولتی حســاب میشــود. بــرای مثــال همــه خدمــات عمومــی دندانپزشــ­کی از جمله کشــیدن، پر کردن ســطحی و جرمگیــری رایــگان اســت. عــالوه بر این با ارائه ایــن کارت میتوانید از خدمــات تخصصــی دندانپزشــ­کی از جملهعصبکشی،ایمپلنت،ارتودنسی، کامپوزیت و بهداشت زیبایی تا سقف 50 درصدتخفیفب­گیرید.»

تــا اینجــای ماجــرا همــه چیــز خوب به نظر میرســد بویــژه آنکه کمتر کســی بهدلیــل هزینههــای باالی دندانپزشــ­کی از ایــن خدمــات بهرهمند میشــود. البته خدمــات دریافتــی بــا کارت هوشــمند بههمیــن جــا ختــم نمیشــود خانــم... میگویــد: شــما میتوانیــد از خدمــات کارت هوشــمند ما در عملهای جراحی، چشــم پزشکی، ام آر آی، سی تی اسکن و ســونوگراف­ی نیز استفاده کنید و 50 درصد تخفیفبگیری­د.برایمثالاگ­رهزینهعمل جراحی 5 میلیون تومان باشد و دفترچه بیمهتــان تنهــا 0۳ درصــد ایــن هزینــه را پوشــش دهد بــا ایــن کارت میتوانید 50 درصــد دیگــر هــم تخفیــف بگیریــد و در واقع هزینه جراحیتان 0۱ درصد فرانشیز محاسبه میشــود.» این جمالت را خانم منشی به همه مخاطبانش ارائه کرده و با چرب زبانی مخصوص خود توانسته عده زیــادی از آنهــا را مجــاب کند بــا پرداخت 99 هزار تومان کارت هوشــمند بهداشت ســالمت صادر کنــد. او در پاســخ به اینکه مشــخصات افراد چگونه در اختیارشــا­ن قرار میگیرد؟ توضیح میدهد: بر اساس پیش شــماره کد ملــی، کد بیمــهای و کد پستی با همه عزیزان تماس میگیریم و قبل از دریافت پول به آنها اطالعرســا­نی میکنیــم که بــا ارائــه کارت هوشــمند در مــوارد زیادی خدمــات درمانی پایینتر از تعرفهدولتی­محاسبهمیشو­د.

نکته تعجــب آور اینکه خانم منشــی خــودش را از شــرکت «بهداشــت درمان ایساتیس کارت» معرفی میکند و بعد از پرسوجوهایم­کررمیگویدک­هماشرکت خصوصــی هســتیم زیــر نظــر خانههای بهداشــت کار میکنیــم و مجوزمــان را از مرکز بهداشــت تهران گرفتهایــم. این 99 هــزار تومــان را هم بابــت ثبت، صــدور و ارســال کارت دریافــت میکنیــم و بابــت پرســشهای دیگری که شما میفرمایید اطالعی ندارم.» شیوه کار کالهبردارا­ن به این صورت اســت که به تلفــن همراهتان زنگمیزنندو­درنخستینجم­التاعالم میکنندکهدر­راستایحذفد­فترچههای بیمــه و با توجه به گــران بودن هزینههای درمــان دندانپزشــ­کی و جراحــی یــک کارت ســالمت هوشمند به مبلغ 99 هزار تومان برایتان صادر شــده و میتوانید با کمترین فرانشــیز از تخفیفات ما استفاده کنید. این شرکتها با روشهای مختلفی افــراد را قانع میکنند که با واریز چند صد هــزار تومــان پــول از خدمــات کارتهای هوشمندشانب­هرهمندشوند.

برخــی از مردم در تماس بــا ما اعالم کردهانــد بــه آنهــا اعــالم شــده اســت بــا پرداخــت 0۲۲ هزار تومان کارت ســالمت برایشــان صــادر میشــود که ایــن کارت جایگزیــن دفترچههــا­ی بیمــه ســالمت اســت ایــن در حالــی اســت کــه مدیــران ســازمانها­ی بیمهگــر بارهــا در رابطــه با تماسهای تلفنی مبنی بر صــدور کارت هوشــمند هشــدار دادهاند. چنــدی پیش محمدمنتقمی­مدیرکلحراس­تسازمان بیمه سالمت در این باره هشدار داده بود کهبیمهسالم­تهیچگونهبا­زاریابیتلف­نی نداشــته و تماسهای تلفنی بــا محتوای صــدور کارت هوشــمند یــا بیمه تکمیلی ســالمت، کالهبــردا­ری بــوده و بــه هیــچ عنوان مورد تأیید ســازمان بیمه سالمت نیست. ■ وزارتبهداش­تهیچگونهدس­تورالعملی برایصدورکا­رتبهداشتهو­شمندندارد

معاون بهداشــت وزیر بهداشــت در واکنش بــه تماس تلفنی ســودجویان با بیمه شــدگان ســازمان تأمین اجتماعی و بیمههــای پایــه در قالــب شــرکتهای

زیر مجموعــه خانههای بهداشــت برای ارائــه کارت هوشــمند در ازای دریافــت وجه در گفتوگو با «ایران» تأکید میکند که اوالً خانههای بهداشــت در روستاها و شــهرهای زیر 0۲ هزار نفر مستقراند و در کالنشــهره­ا خانه بهداشت نداریم بلکه پایــگاه ســالمت و مراکز جامع ســالمت خدمــات ارائــه میدهنــد. خدماتی هم کــه از ســوی بهورزها و مراقبان ســالمت ارائــه میشــود از طریق اطالعاتی اســت که در سامانه یکپارچه بهداشت(سیب) ثبت شــده اســت بنابراین چیــزی بهنام کارت هوشمند از ســوی خانه بهداشت، پایگاههــا­ی ســالمت و مراکــز جامــع ســالمت صــادر نشــده و هر نــوع ادعای اینچنینیغی­رواقعیاست.

دکتــر علیرضــا رئیســی در ادامــه از مردم خواســت که نســبت بــه ادعاهایی مبنــی بــر صــدور کارت الکترونیــ­ک بهداشــت هوشــمند هوشــیار باشــند و بداننــد کــه وزارت بهداشــت هیچگونــه

دســتورالع­ملی دربــاره صــدور کارت هوشــمند در مرحله اجرا ندارد و اگر قرار باشــد بهجای حــذف دفترچههای بیمه کاغــذی کارت هوشــمندی صــادر شــود از طریــق رســانههای رســمی بــه مــردم اعالم خواهد شــد. او با بیان اینکه صدور کارت الکترونیک جزو وظایف خانههای بهداشــت و مراکز جامع سالمت نیست، میافزایــد: حوزههــای تحــت پوشــش خانههــای بهداشــت روســتایی و مراکــز جامــع ســالمت شــهری با هیچ شــرکت خصوصی قرار داد نبســته و هر گونه ادعا در این بــاره تخلف و کالهبرداری اســت. همچنیــن همــه خدمــات ارائه شــده در مراکــز بهداشــت و پایگاههــا­ی ســالمت رایگاناست.

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت با اشــاره به ماجرای حــذف دفترچههای بیمه کاغــذی و اجرای پرونده الکترونیک ســالمت نیــز عنــوان میکنــد: حتــی اگــر پرونده الکترونیک سالمت نیز به مرحله

اجرا در بیاید مردم از طریق کد ملیشــان بــه مراکــز درمانــی مراجعــه میکننــد و هیچ نــوع کارتی صادر نمیشــود و کارت هوشــمندی تحت عنوان کارت ســالمت یا هر عنــوان دیگری در دســتور کار وزارت بهداشتنیست.

بهگفته او، بعد از اجرای نسخهنویسی الکترونیــ­ک، مراجعهکننـ­ـدگان بــه مراکز درمانی از طریق کد ملی تشخیص هویت داده شــده و استحقاق ســنجی میشوند و نسخهشــان در سامانه الکترونیکی ثبت شدهوبهدارو­خانههایامر­اکزدرمانار­سال میشــود. او در پاســخ به اینکــه مردم این نوع کالهبرداری­ها را بهکجا اطالع دهند، توضیح میدهــد: مردم ایــن تخلفات را به ســامانه 09۱ گزارش دهند و اگر تاکنون وجهی در قبال دریافت چنین کارتهایی پرداخت کردهاند از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند همچنین وزارت بهداشــت نیز با ارائه مســتندات این شــرکتها را به مراجعقضایی­معرفیمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.