مرز مهران؛ جایگزین مرز خسروی

Iran Newspaper - - News -

برای تردد زوار اربعین حســینی، مرز خســروی فعالً بســته و مرز مهران جایگزین آن اســت. بــه گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، سردارفتحیز­اده،فرماندهقرا­رگاهاربعین­ناجااعالمک­رد: مرز خسروی فعالً بسته و مرز مهران جایگزین مرز خسروی است. زوار فقط سوار خودروهای مورد تأیید پلیس عراق شوند. در تردد خود از مسیرهای اصلی و تحت کنترل آنها استفاده کنند. بیش از 0۴۲ هزار برگ تردد اربعین صادر کردیم. زائران کد ملی خود را به شماره ۱۱0۳0000۱0 پیامک کنند تا با دریافت کد به اداره پست محل زندگی خود مراجعه و سپس برگ تردد خود را دریافت کنند.

در مرز مهران عبور خودروهای (کاپوتاژی) دارای مجوز ورود به عراق ممنوع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.